การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step

ชื่อผลงาน             : การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ   4-Step ผู้ประเมิน       นายมานิตย์  สาจิ
ปีที่ประเมิน             2555           
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
             
การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัย ของโครงการ ประเมินกระบวนการของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล  (CIPP Model)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ มีทั้งประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น106  คน  จำแนกเป็นกลุ่มประชากร ได้แก่   ผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน 10  คน  และ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู  จำนวน  8 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระใต้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 ปีการศึกษา  2555  จำนวน  44  คน  และผู้ปกครองนักเรีย  จำนวน 44  คน  ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
ผลการประเมิน ผลการประเมินโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมินทุกประเด็น  ดังนี้ ผลการประเมินโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step ในภาพรวม  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้  โดยมีผลการดำเนินอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวม 76.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นประเด็นปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น  จำนวน 18 ตัวชี้วัด  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 8 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 10 ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการในรายละเอียดแต่ละด้าน ตามแนวทางของการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model ) ดังนี้
1.  ผลการประเมินโครงการประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step อยู่ในระดับมาก   ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนรวม 6.80  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งหมายถึง การประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับ 4 หรือ ระดับมาก   เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้ว   พบว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัด ความเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงการ
2.  ผลการประเมินโครงการประเด็นปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้คะแนนรวม 6.20  จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งหมายถึงผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับ 3 หรือระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้วพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน  และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เนื้อหาและเอกสารการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3.  ผลการประเมินโครงการประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนรวม  16.00  คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งหมายถึง ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ 4 หรือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่    การให้ความสำคัญของผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การประสานงาน
4.  ผลการประเมินโครงการประเด็นผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนรวม 42.00  คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งหมายถึง  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับ 4 หรือระดับมาก  เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด
   
4.1  ระดับความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ หลังสิ้นสุดโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์