การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step

ชื่อผลงาน             : การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ   4-Step ผู้ประเมิน       นายมานิตย์  สาจิ
ปีที่ประเมิน             2555           
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
             
การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัย ของโครงการ ประเมินกระบวนการของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล  (CIPP Model)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ มีทั้งประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น106  คน  จำแนกเป็นกลุ่มประชากร ได้แก่   ผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน 10  คน  และ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู  จำนวน  8 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระใต้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 ปีการศึกษา  2555  จำนวน  44  คน  และผู้ปกครองนักเรีย  จำนวน 44  คน  ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
ผลการประเมิน ผลการประเมินโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมินทุกประเด็น  ดังนี้ ผลการประเมินโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step ในภาพรวม  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้  โดยมีผลการดำเนินอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวม 76.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นประเด็นปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น  จำนวน 18 ตัวชี้วัด  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 8 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 10 ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการในรายละเอียดแต่ละด้าน ตามแนวทางของการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model ) ดังนี้
1.  ผลการประเมินโครงการประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step อยู่ในระดับมาก   ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนรวม 6.80  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งหมายถึง การประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับ 4 หรือ ระดับมาก   เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้ว   พบว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัด ความเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงการ
2.  ผลการประเมินโครงการประเด็นปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้คะแนนรวม 6.20  จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งหมายถึงผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับ 3 หรือระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดแล้วพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน  และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เนื้อหาและเอกสารการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม