รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึ

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด

ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจ่ากอง  อำเภอสายบุรี  

จังหวัดปัตตานี              

ชื่อผู้ศึกษา           นางแวสะปินะ  สันขะหรี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา           2553

 

บทคัดย่อ  

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดฝึก เรื่อง
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกดประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์
80/80  และ 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด
ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 
ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  255 จำนวน 20  คน
ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 24
แผน  ชุดฝึกมาตราตัวสะกด จำนวน  ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน
30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า  t-test 
(Dependent  Samples)

           ผลการศึกษา พบว่า

   
     1.
ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด
ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75 / 84.50

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
17.85  และหลังเรียนเท่ากับ 25.35
เมื่อเปรียบเทียบความมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์