รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสำรอง เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง ป.2

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

ผู้ศึกษา      นางนันทา  นิยมทอง

ชื่อหน่วยงาน      โรงเรียนบ้านราม  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1

ปีที่พิมพ์     2555

บทคัดย่อ                   

การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียน   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านราม  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3  ชนิด  คือ  1) เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  จำนวน  6  ชุด   2)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสำรอง โดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  13  แผน  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  13  ชั่วโมง   3)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  ด้วยเอกสารประกอบการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการหาค่า  t - test  (Dependent) 

ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

1.  เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มีประสิทธิภาพ  87.60 /84.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์