รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ         โรงเรียนบ้านหนองหว้า  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัย        นายอุทัย  คำผม  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองหว้า  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์
ปีที่พิมพ์              2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหนองหว้า    ประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวนนักเรียน  10  คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  10  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  เพื่อให้ได้กลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก  การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 4 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17  แผน (3) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 17  ฉบับ
(4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (5) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  จำนวน 12 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test
ผลการวิจัย  พบว่า 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.63/86.33    สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เท่ากับ  0.6917  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.17
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์