การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระ เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
ผู้วิจัย  นายสินชัย  สุวรรณดี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดเทศบาลเมือง ปากพนัง จำนวน ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2 และดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม (E.I.)

สรุปผลการวิจัยพบว่า

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.43/82.57  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7094 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 70.94 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา
โดยรวม อยู่ใน ระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์