รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงานการพัฒนานวัตกรรม 
:      รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน

                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                                   สาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้เขียนรายงาน   :                       นางวราภรณ์  กันทาแก้ว

                            

ปีการศึกษา  
2554

 

                รายงานการพัฒนาและผลการใช้นวัตกรรมครั้งนี้
ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนก่อนและหลังเรียน
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี

                กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 1 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/5 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จำนวน 40 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี
จำนวน
3 เล่ม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสถิติที (
t-test)   โดยใช้สูตร t-test dependent samples

                ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 สาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 85.20/85.42 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 2               การออกแบบและเทคโนโลยี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 2การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak