การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องรายงาน                    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว

                                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        

กลุ่มสาระการเรียนรู้               วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้เขียน                                  นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน

ตำแหน่ง                                    ครู 
วิทยฐานะชำนาญการ   โรงเรียนวัดใดใหญ่

ปีการศึกษา                                2555

 

บทคัดย่อ

 

 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดใดใหญ่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่
4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด
วิทยาศาสตร์รอบตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา  2555
 โรงเรียนวัดใดใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต
จำนวน  13  คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว
จำนวน

เล่ม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย
  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test  dependent )               

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ 4
  ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ   83.57/ 82.20   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(

 = 4.46)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์