บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรกฏ  รัตนะโช.  2555.    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

                                               วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

                                        
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง  
Microsoft
Word ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง  
Microsoft
Word ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์   กับกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ  4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสต์  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น

5) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่พัฒนาขึ้น

                                กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเปรม
-ติณสูลานนท์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนขอนแก่น
 
จำนวน  ๔๐ คน  เครื่องมือที่ใช้คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า
t-test 

                                ผลการวิจัยพบว่า

1.
ได้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  

Microsoft
Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

 

 

3.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่พัฒนาขึ้น
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .
05

4.
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  Microsoft Word  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อยู่ในระดับมาก

                                5. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word
 เมื่อเวลาผ่านไป
15 วัน

                                ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  
Microsoft Word ,  การสัมภาษณ์นักเรียน  และการตรวจผลงาน พบว่า  นักเรียนมีโอกาสพัฒนาการแก้ปัญหา  โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา  การแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มย่อย  ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ 
มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak