เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่องานวิจัย  :  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อผู้รายงาน : นางอารี  ราชสาร  โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่รายงาน   : 2555 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน  คือ 1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 33 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบทดสอบ แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติ แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เน้นรูปแบบของการพัฒนาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว  โดยการออกแบบและพัฒนาบริเวณโรงเรียน   มีครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญงานจัดสวนเข้ามาจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2)ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  พบว่า  หลักสูตรประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย (1)สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (2)สร้างแรงบันดาลใจ (3)ร่วมมือกันออกแบบ (4)สร้างเรื่องราวในสวน (5)ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน กิจกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคกระบวนกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา การตรวจสอบประสิทธิภาพ พบว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 3)ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมมือกันในการทำกิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและการปฏิบัติงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า
นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการจัดสวนอยู่ในระดับสูงและมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์