รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา                    
ผู้ศึกษา          นางฮามีด๊ะ    เจะเลาะ
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปลักแตน
ปีที่ศึกษา        2553

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามาตรา
      กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปลักแตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี  ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2553 จำนวน 21 คน
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบวัด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เรื่อง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการวิจัยพบว่า    
1. แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เท่ากับ 82.75 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.57 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 ที่กำหนด  
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.00 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.70  ซึ่งคิดเป็นคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 37.25
3. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์