การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง     : การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

                  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้ประเมิน   : นายอำนวยศิลป์    นาคประสงค์

ปีการศึกษา : 2554

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

                   การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการ ประเมินปัจจัย(Input)  ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(Process) และประเมินผลผลิตของโครงการ(Product)  โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 361 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 301 คนและผู้เกี่ยวข้องโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (     ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์

 

                   ผลการประเมินพบว่า

                   1. ด้านสภาพแวดล้อม  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.40, S.D. = 0.60 ) ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ความต้องการ ความจำเป็นและความคาดหวัง  ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนนักเรียนประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.35 , S.D. = 0.71)  

                   2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.30, S.D. = 0.28 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของสื่อ วัสดุ อ