การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง     : การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

                  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้ประเมิน   : นายอำนวยศิลป์    นาคประสงค์

ปีการศึกษา : 2554

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

                   การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการ ประเมินปัจจัย(Input)  ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(Process) และประเมินผลผลิตของโครงการ(Product)  โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 361 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 301 คนและผู้เกี่ยวข้องโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (     ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์

 

                   ผลการประเมินพบว่า

                   1. ด้านสภาพแวดล้อม  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.40, S.D. = 0.60 ) ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ความต้องการ ความจำเป็นและความคาดหวัง  ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนนักเรียนประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.35 , S.D. = 0.71)  

                   2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.30, S.D. = 0.28 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และความพร้อมของงบประมาณ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนนักเรียนประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.35 , S.D. = 0.71)  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจโครงการเพียงพอ และให้ความสนใจโครงการเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก

                   3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.49, S.D. = 0.20 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การประเมินผลและการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการวางแผนและการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  สำหรับนักเรียนประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.35 , S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

                   4. ด้านผลผลิตของโครงการ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                (      = 4.44, S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า พัฒนาการของนักเรียนและความก้าวหน้าของโครงการอยู่ในระดับมาก  ส่วนนักเรียนประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.42 ,S.D. = 0.43 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า  นักเรียนให้การเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในระดับมากที่สุด  และนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีและพอใช้

                   ข้อเสนอแนะที่สำคัญ

                   ทุกหน่วยงานและชุมชนควรเข้ามามีบทบาท โดยให้การสนับสนุนโครงการด้าน งบประมาณ สื่อวัสดุและอุปกรณ์ มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอน มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะทั้ง 11 ประการ ควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์