การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา           นางสุนันทา  แก่นสาร

หน่วยงาน     โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี

                        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.           2555

 

บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3    2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
3

                        กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 31 คน  ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบหลัง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลการหาคุณภาพค่าระดับความยากของแบบทดสอบ (
p)  วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (r)  และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน   และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ

                        จากการศึกษา พบว่า 

                        1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.90 / 87.36


                        2.  ภายหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

                        3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์