การแชร์เครื่องปริ้น

วิธีติดตั้ง printer และการ share พริ้นเตอร์ ในระบบเครือข่ายแลน 

             การแชร์ Printer ในระบบเค