ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รูปภาพของ yupin1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 


 


 


1.            เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำในสังคมรอบตัว


 


2.            อ่านออกเสียงคำ ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง


 


3.            เข้าใจประโยคข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์


 


4.            เข้าใจบทสนทนา  เรื่องสั้น


 


5.           ใช้ภาษาง่าย ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรมง่ายๆและสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา


 


6.            ใช้ภาษาง่าย ๆเพื่อแสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น


 


7.            ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน


 


8.            ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน


 


9.            ให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ   ตนเอง      สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัวด้วยข้อความสั้นๆ


 


10.    นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว


 


11.    นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องต่าง ๆที่ใกล้ตัว


 


12.  นำเสนอบทเพลงหรือที่เป็นที่รู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน


 


13.    เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


 


14.    รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


 


15.    เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความง่ายๆ


 


16.    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม


 


17.    เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการเข้าสู่สังคม


 


18.    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม


 


19.    เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างประเทศง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่


 


20.    เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเป็นภาษาต่างประเทศ


 


21.    ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆในสถานศึกษา ด้วยวิธีการและรูปแบบง่าย ๆ


 


22.    ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา


 


23.   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง


 


24.    ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์