ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รูปภาพของ yupin1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 


 


 


1.            เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำในสังคมรอบตัว


 


2.            อ่านออกเสียงคำ ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง


 


3.            เข้าใจประโยคข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์


 


4.            เข้าใจบทสนทนา  เรื่องสั้น


 


5.           ใช้ภาษาง่าย ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรมง่ายๆและสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา


 


6.            ใช้ภาษาง่าย ๆเพื่อแสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น


 


7.            ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน


 


8.            ใช้ภาษาง่ายๆเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน


 


9.            ให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ   ตนเอง      สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัวด้วยข้อความสั้นๆ


 


10.    นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว


 


11.    นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องต่าง ๆที่ใกล้ตัว


 


12.  นำเสนอบทเพลงหรือที่เป็นที่รู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน


 


13.    เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


 


14.    รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


 


15.    เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความง่ายๆ


 


16.    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม


 


17.    เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการเข้าสู่สังคม


 


18.    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม


 


19.    เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างประเทศง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่


 


20.    เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเป็นภาษาต่างประเทศ


 


21.    ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆในสถานศึกษา ด้วยวิธีการและรูปแบบง่าย ๆ


 


22.    ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา


 


23.   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง


 


24.    ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 100 คน กำลังออนไลน์