ใบงานเรื่องเลขยกกำลัง

 


 


 


 เลขยกกำลัง


 


 


 


 


 


            คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


 


            1.   5     หมายถึงจำนวนใด


                        ก.                ข. 


                        ค.  3   ´  3  ´ - 5                                            ง.  5  ´ 5  ´ 5


            2.  (-7) (-7) (-7) (-7) เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ดังข้อใด 


            ก.  ( -7 )                                                                        ข. 
            ค.                                                                       ง. 


3.    หมายถึงข้อใด


            ก.                                                             ข.    


            ค.                                                             ง. 


4.   หมายถึงข้อใด 


ก. a x a x a x ..... x a ( n ตัว )                          ข. a + a + a + ... + a ( nตัว )
ค.  n + n + n + ... + n ( n ตัว )                         ง.  n x n x n x ... x n ( n ตัว )


            5.   53    แทนจำนวนใด


                        ก.  15                                                                           ข.  9


                        ค.  125                                                             ง.  115


            6.  จงหาว่า     2    แทนจำนวนใด 
                        ก.                                                               ข. 


                        ค.  4