รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง                     รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            
ผู้ศึกษา                      นางอัสนะ  ยีสาแม็ง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                       
สถานที่                โรงเรียนบ้านปล่องหอย  จังหวัดปัตตานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต3
ปีการศึกษา                2553         

บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด
ผลการศึกษาพบว่า
             1. หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.32/93.37 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
            2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด มีค่าเท่ากับ 0.832 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนเรียน
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 143 คน กำลังออนไลน์