รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี  อำเภอ         ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
ผู้ศึกษา นางพันธุ์ศรี  กิตติวรเชฏฐ์
 
ที่ทำงาน โรงเรียนวัดอรัญญวาสี  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ปีที่ศึกษา 2555
 
 
บทคัดย่อ
 
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 21 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบ่งออก เป็น 3  ตอน  ตอนที่ 1 การอ่าน  จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 2  การเขียน จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 3  ข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 11 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพใช้สูตร E_1/E_2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ค่าร้อยละ และความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
 
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกระบวนการกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.31/86.54 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 59.04
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน    คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (µ = 2.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมในแบบฝึกทักษะมีความหลากหลาย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน และนักเรียนชื่นชอบแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์