เผยแพร่ผลงานนางอาจารีย์ วารุลัง ครู คศ.2 โรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ aons1

ชื่อผลงานวิจัย     การใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และ


ทักษะการคิด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด


เกษม สงเคราะห์)  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร


ผู้วิจัย                     นางอาจารีย์   วารุลัง


ปีที่ทำวิจัย             2555


 


บทคัดย่อ


 


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทักษะการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษม สงเคราะห์) สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  1 ห้องเรียน  จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)


                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินคุณภาพการจัดทำโครงงาน และแบบประเมินโครงงานด้านทักษะการคิด แบบแผนการทดลองเป็นแบบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)


                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ Dependent Samples โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


                ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทำให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการทำโครงงาน และมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์