เผยแพร่ผลงานนางอาจารีย์ วารุลัง ครู คศ.2 โรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ aons1

ชื่อผลงานวิจัย     การใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และ


ทักษะการคิด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด


เกษม สงเคราะห์)  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร


ผู้วิจัย                     นางอาจารีย์   วารุลัง


ปีที่ทำวิจัย             2555


 


บทคัดย่อ


 


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทักษะการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษม สงเคราะห์) สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  1 ห้องเรียน  จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)


                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินคุณภาพการจัดทำโครงงาน และแบบประเมินโครงงานด้านทักษะการคิด แบบแผนการทดลองเป็นแบบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)


                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ Dependent Samples โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


                ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทำให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการทำโครงงาน และมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 468 คน กำลังออนไลน์