รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 


ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ


                                การอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 


ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)


สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 


ผู้วิจัย                     นางสาวจำรัส  หาญจังหรีด


ปีการศึกษา           2555


 


บทคัดย่อ


 


                รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ตามเกณฑ์  80/80   2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  นิทานส่งเสริมคุณธรรม  จำนวน 9 เรื่อง   2)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  9  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  20  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  จำนวน 10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์  มาตรฐาน  80/80


 


 ผลการวิจัยพบว่า


1.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.75/89.49  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80       ที่กำหนดไว้


2.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  นิทานส่งเสริมคุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7715  หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.15


3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์