รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Memory

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory

                                เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้รายงาน         นางลินดา   คีรีวัลย์   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

สถานศึกษา           โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ   ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะ              การอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  42  คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) แบบแผนที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย (

)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ร้อยละ (%) และค่าที (t-test Dependent)

                ผลการศึกษาพบว่า             

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My Memory   เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์  (E1/E2)  เท่ากับ  84.29/85.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My  Memory   เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  14.19 คิดเป็นร้อยละ 47.30 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  25.25  คิดเป็นร้อยละ 85.17  ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My   Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)              ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (

 = 4.49, S.D. = 0.49)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์