รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Memory

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory

                                เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้รายงาน         นางลินดา   คีรีวัลย์   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

สถานศึกษา           โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ   ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะ              การอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  42  คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) แบบแผนที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My  Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My  Memory  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย (

)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ร้อยละ (%) และค่าที (t-test Dependent)

                ผลการศึกษาพบว่า             

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My Memory   เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์  (E1/E2)  เท่ากับ  84.29/85.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  My  Memory   เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  14.19 คิดเป็นร้อยละ 47.30 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  25.25  คิดเป็นร้อยละ 85.17  ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ชุด  My   Memory  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)              ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (

 = 4.49, S.D. = 0.49)

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์