ทิศทางการศึกษาไทยปี 2556

รูปภาพของ rsmniphon

         ทิศทางการศึกษาไทยปี 2556      ปีนี้รัฐบาล  ได้กำหนดเป็นนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม  เพื่อต้องการพัฒนาครูในส่วนของการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นประบวนการพัฒนาศักยภาพของครู ตั้งแต่ทักษะการเป็นครูฝึก (Coaching) การให้ครูมีทักษะการเรียนรู้เป็นทีม (PLC) การฝึกทักษะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งผลเลิศไปที่การนำความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวนี้ ไปปรับใช้กับผู้เรียนและสามารถทำให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และมีความสามารถด้าน การอ่านออกเขียนได้ (Literacy) ด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) และความ สามารถเชิงเหตุผล (Reasoning Ability) เหมาะสมกับระดับชั้น และผ้เรียนมีทักษะการเรียนรูตามจุดเน้น สพฐ  คือLearning to Question, to Search , to Construct , to Communicate , to serve

เพื่อให้ได้ Outcome กับนักเรียนใน 3 ด้าน คือ 1.ความสามารถในด้านภาษา การอ่านออกเขียนสื่อสารได้
2. ความสามารถในด้านคิดคำนวณ ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 3. ความสามารถในด้านการเชื่อมโยง ความรู้ประสบการณ์ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล สถานการณ์ สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ อย่างสมเหตุสมผลBACK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์