สสวท. จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ และประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ปี 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

สสวท. จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
และประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ปี 2551

ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) แจ้งว่า  

สสวท.
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
ประจำปี 2551 

และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประยุกต์ใช้งาน
ช่วงชั้นที่ 4 

ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้  ช่วงชั้นที่ 3  และประเภทซอฟต์แวร์เกม  ช่วงชั้นที่ 3  

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4  กรกฎาคม 2551 

ผู้สนใจสามารถสนใจสมัครและสอบถามได้ที่ ศูนย์จัดการแข่งขันส่วนภูมิภาคจำนวน 10 ศูนย์
ได้แก่ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ.อุตรดิตถ์  อ.องอาจ พรมประไพ อีเมล์ ongat_p@hotmail.com
เว็บไซต์  www.un.ac.th 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จ.ลำปาง  อ.ชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ อีเมล์ chaleng@lks.ac.th
เว็บไซต์ www.lks.ac.th 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จ.ขอนแก่น  อ.บัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ อีเมล์ bunkkw@yahoo.com
เว็บไซต์ www.kkw.ac.th 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  อ.มนตรี โคตรคันทา  อีเมล์
webmaster@benchama.ac.th  เว็บไซต์www.benchama.ac.th 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา    อ.นิพนธ์  สมัครค้า  อีเมล์
niphons43@hotmail.com  เว็บไซต์www.rajsima.ac.th 

โรงเรียนระยองวิทยาคม   จ.ระยอง  อ.ชนารัตน์  คำอ่อน อีเมล์ kchanarat@yahoo.com
เว็บไซต์ www.rayongwit.ac.th

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.นครศรีธรรมราช  อ.พงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ อีเมล์
pongsak.lee@hotmail.com เว็บไซต์ www.benjama.ac.th  

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี  อ.ปรีชา  จันทร์เปล่ง อีเมล์ prejan@thaimail.com
เว็บไซต์ www.promma.ac.th 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2   กทม.  อ.ศักดา  วุ้นศิริ อีเมล์ s_voonsiri@hotmail.com เว็บไซต์
www.sw2.ac.th 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  จ.นนทบุรี  อ.จุลริณี  ปั้นสังข์ อีเมล์
julrinee@thaimail.com เว็บไซต์ www.skn.ac.th

                ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งให้ผู้สอนได้นำรูปแบบกิจกรรมไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วย

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3413 ,
3406

หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์