งานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน ห้อง ม.2.9

รูปภาพของ swkchittrakorn

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง blog ที่นี่ 
    http://www.thaigoodview.com/node/20850
2. เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com แล้วสมัครสมาชิกใน โดยใช้ Username เป็น
    swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองที่
    สุภาพใส่ลงไปโดยให้ย่อขนาด(Resize)เป็น 85*85 พิกเซล
3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    3.1 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
    3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
    3.3 การทำงานของหุ่นยนต์
    3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
    3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)
4. ให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเองลงกระดาษหรือพิมพ์ไว้ที่โปรแกรม notepad พร้อมบันทึกชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่สืบค้นด้วย
5. สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767
6. แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767
7. ให้นักเรียนเข้าไปอ่านข้อมูลของเพื่อนที่ส่งครูตาม Blog ของเพื่อน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนตอบว่า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สรุปดีหรือไม่ หรือมีข้อความควรปรับปรุงอย่างไร ให้ชี้แนะเพื่อนด้วย อย่างน้อย 5 คน
8. ส่งงานและแสดงความคิดเห็นให้เสร็จ ภายในวันที่  17 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น.

ด.ช.ทนุธรรม นนทามาตย์ ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/158824

ด.ช.ธีรภัทร์  วรสุวรรณรักษ์  ม2.9 เลขที่ 32 (ส่งใหม่)

http://www.thaigoodview.com/node/158770

ด.ช.กฤตภูมิ กาญจนภูวดล ม2.9 เลขที่ 25 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/158806

ด.ช.รัฐภูมิ  เมืองมูล ชั้น ม.2.9  เลขที่ 15 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/158797

ด.ช.ธีรภัทร์ วรสุวรรณรักษ์ ม.2.9 เลขที่32.     ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/158770

ด.ช.วรกิตติ์ จันทร์สุภาเสน เลขที่ 40 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 1 (แก้ติด0)

http://www.thaigoodview.com/node/158768

รูปภาพของ swk39472

ด.ญ.ชญานิษฐ์  กุณณา ชั้น ม.2.9 เลขที่ 19 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157140

สีสันสวยงามมากๆครับ

รูปภาพของ swk39512

ด.ญ.เมธาพร  เอี่ยมเวษ ชั้น ม.2.9 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157139

ด.ญ.สุปรียา  ประสนใจ ม.2.9 เลขที่39 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157095

ด.ช.ปฐมสกุล สุภามณี ม.2.9 เลขที่ 21 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157133

รูปภาพของ swk39407

ด.ญ.อัจฉรา กิจชนะไพบูลย์ ชั้น ม.2.9 เลขที่ 2 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157092

รูปภาพของ swk39444

ส่งงานครั้งที่ 1 ด.ญ.ศศิวิมล ธุวะคำ ม.2.9 เลขที่ 11

http://thaigoodview.com/node/157124

รูปภาพของ swk39609

ด.ญ.พรสุพพัต  เดชะพงค์  เลขที่ 37 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157115

ด.ช.ณัฐภูมิ พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ เลขที่16 ส่งงานครรั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157094

ด.ช.จิตรกร  ทะชัยวงษ์ ชั้น ม.2.9 เลขที่20 ส่งงานครั้งที่1
http://www.thaigoodview.com/node/157096

ดีดีดีดี แต่บางรูปหายนะ

 

ดีดีดีดี

เยี่ยม

 

ด.ช.ณัฐภูมิ พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ เลขที่16 ส่งงานครั้งที่1 

 http://www.thaigoodview.com/node/157094

ด.ช.ณัฏฐ์ คูสุวรรณ ม.2.9 เลขที่ 6 งานชิ้นที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157065

ด.ช.เก้าอธิษฐาน สุธรรมเม็ง ม.2.9 เลขที่ 8 ส่งงานครั้งที่ 1

 http://www.thaigoodview.com/node/157075

รูปภาพของ swk39471

ด.ญ.นพนพิศ  กันทะรา ชั้นม.2.9 เลขที่ 18  ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157080

รูปภาพของ swk39519

ด.ญ.ศุภมาส เต็มอุดมทรัพย์ ชั้น ม.2.9 เลขที่ 30 ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/157077

รูปภาพของ swk39451

เด็กหญิงปวริศา  นาแพร่  ม. 2.9 เลขที่ 14 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157072

ดีมากครับสีสันสวยงามดี

ด.ช.ชุติพล ซอศรีสาคร ม. 2.9 เลขที่ 41 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157064

สวยดีนะ

รูปภาพของ swk39580

เด็กหญิง งามจิต   สุวรรณทา  ชั้น ม.2.9  เลที่ 34 ส่งงานชิ้นที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/157024

ด.ช.ศุประวีณ์ วงศ์พัชรธรรม ม.2.9 เลขที่ 12 ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/156941

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์