งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

    ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายของการใช้อินเเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆ
    แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป หรืออาจจะแทรก Clip VDO มาด้วยก็ได้ (อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มา)
    วิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อดังนี้ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.สาเหตุของปัญหา 3.ผลกระทบในด้านต่างๆ 4.วิธีการแก้ไขปัญหา
    นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
    กำหนด ส่งงานภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น. โดยให้เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และ URL ของบล็อก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/155548

รูปภาพของ snk03052

ด.ช.พงศธร สมานไทย ม.2/3 เลขที่30 

http://www.thaigoodview.com/node/156848

รูปภาพของ snk03060

ด.ช.อิงครัต อังคกษมรัตน์ ม.2/3 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/156785

 

 

รูปภาพของ snk03037

ด.ญ.พรนภา พงศ์สิทธิกาญจนา ม.2/3 เลขที่ 15


http://www.thaigoodview.com/node/156653

รูปภาพของ snk03037

ด.ญ.พรนภา พงศ์สิทธิกาญจนา ม.2/3 เลขที่ 15


http://www.thaigoodview.com/node/156653

รูปภาพของ snk03048

ด.ช.ชยพล จันทราสกุล ม.2.3 เลขที่26


http://www.thaigoodview.com/blog/90511

รูปภาพของ snk03061

ด.ญ.กัญจนพร สุขสงวน ม.2/3 เลขที่ 39


http://www.thaigoodview.com/node/156642

รูปภาพของ snk03039

ด.ญ.ภาสินี โรจนภูมิพงษ์ ม.2/3 เลขที่17 (แก้ใหม่)

http://www.thaigoodview.com/node/156574

รูปภาพของ snk03029

ด.ญ.ณัชชา อมรลักษณ์ปรีชา ม.2/3 เลขที่7


http://www.thaigoodview.com/node/156635

รูปภาพของ snk03029

ด.ญ.ณัชชา อมรลักษณ์ปรีชา ม.2/3 เลขที่7


http://www.thaigoodview.com/node/156635

รูปภาพของ snk03043

ด.ญ.วรัชยา จันทร์ประสิทธิ์ ม.2/3 เลขทีี่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/156578

รูปภาพของ snk03059

http://www.thaigoodview.com/node/156579

ด.ช.อนพัช  นากจีนวงษ์  ม.2/3  เลขที่37

 

รูปภาพของ snk03024

ด.ญ.จิณห์นิภา ศิรินุกูลพิพัฒน์ ม.2/3 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/156576

รูปภาพของ snk03051

ด.ช.ปฏิมา   ศิริพรเลิศ   ม.2/3   เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/156577

รูปภาพของ snk03039

ด.ญ.ภาสินี โรจนภูมิพงษ์ ม.2/3 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/156574

รูปภาพของ snk03040.

ด.ญ.มัสฤณ ปฐมพงษ์พันธุ์ ชั้นม.2/3 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/156575

รูปภาพของ snk03056

ด.ช.วิชญ์ภาส   กตัญญูทิตา ม.2/3 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/156573

รูปภาพของ snk03056

ด.ช.วิชญ์ภาส   กตัญญูทิตา ม.2/3 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/156573

รูปภาพของ snk03058

ด.ช.สุพศิน   โชคเฉลิมวงศ์  ม.2/3 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/156570

รูปภาพของ snk03058

ด.ช.สุพศิน  ฏโชคเฉลิมวงศ์  ม.2/3 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/156570

รูปภาพของ snk03038

ด.ญ.พิมพ์กมน วสุพิรุฬห์ ม.2/3 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/156571

รูปภาพของ smk03053

ด.ช.พัชรเมศร์  อมรศิริอาภรณ์ ม.2/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/156568

รูปภาพของ smk03053

ด.ช.พัชรเมศร์  อมรศิริอาภรณ์ ม.2/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/156568

รูปภาพของ smk03053

ด.ช.พัชรเมศร์  อมรศิริอาภรณ์ ม.2/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/156568

รูปภาพของ snk03044

เด็กหญิงอรญา  ศรีสังวาลย์ ม.2/3 เลขที่ 22  http://www.thaigoodview.com/node/156566

รูปภาพของ snk03027

ด.ญ.โชษิตา ตันณีกุล ม.2/3 เลขที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/156565

รูปภาพของ snk03045

ด.ช.กิตติพศ อนันตสุข ม.2/3 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/156560

รูปภาพของ snk03046

ด.ช.กษิดิ์เดช เกตุมาก ม.2/3 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/156562

รูปภาพของ snk03028

ด.ญ.ฐานิตา  ว่องทวีทรัพย์ดี ชั้นม.2/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/156561

รูปภาพของ snk03028

ด.ญ.ฐานิตา  ว่องทวีทรัพย์ดี ชั้นม.2/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/156561

รูปภาพของ snk03028

ด.ญ.ฐานิตา  ว่องทวีทรัพย์ดี ชั้นม.2/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/156561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์