หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39579

 

3.1 ประวัติความเป็นมา

หุ่นยนต์กำเนิดขึ้นจากละครเวทีเรื่อง "Rassum's Universal Robots" ในปี ค.ศ. 1920 เป็นบทประพันธ์ของ คาเรว ชาเปก เนื้อหาของละครเวทีเป็นจินตนาการของมนุษย์ที่ใฝ่หาสิ่งหนึ่งมาช่วยในการปฏิบัติงานจึงได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสร้างหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จึงถือกำเนิดขึ้นในเวลาต่อมา เมื่อวันเวลาผ่านไปการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ดำเนินต่อไปโดยหุ่นยนต์เป็นเสมือนทาสคอยรับใช้มนุษย์ จนกระทั่งหุ่นยนต์เกิดมีความคิดเช่นเดียวกันมนุษย์ การถูกกดขี่ข่มเหงเช่นทาสจากมนุษย์ทำให้หุ่นยนต์เกิดการต่อต้านไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างอีกซึ่งละครเวทีเรื่องนี้โด่งดังมากจนทำให้คำว่า Robot เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ในปี ค.ศ. 1942  ไอแซค อสิมอฟ นักเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ได้เขียนเรื่องนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่งได้ปรากฏคำว่า robot ในนิยายเรื่องนี้ และต่อมานิยายเรื่องนี้ได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรก  หุ่นยนต์จึงกลายเป็นจุดสนใจและเป็นแนวคิดและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคต

อ้างอิงจาก::http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4

 

 

 

3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

 หุ่นยนต์นั้นถูกพัฒนาไปในหลาย รูปแบบ แต่แบ่งประเภทของหุ่นยนต์ได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 

แบ่งประเภทตามการเคลื่อนไหว

         ประเภทแรก คือหที่ตั้งอยู่กับที่ (Fixed Robot) ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง มีลักษณะเป็นแขนกลสามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น ส่วนมากมักถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น

         ประเภทที่สอง คือหุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะสามารเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง เคลื่อนที่โดยการใช้ล้อบ้างหรือเคลื่อนที่โดยการใช้ขาบ้าง ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยที่อยู่ในห้องทดลอง 

 

แบ่งตามลักษณะรูปร่าง


1. Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

 

 

2. Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์

 
   

 

3. Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

 
   

 

 

 

4. Actriod เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

 

 

 

5. Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

 

6. Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

               

 

อ้างอิงจาก:: http://www.student.chula.ac.th/~53371068/robot02.html

http://robotmyweb.brinkster.net/page4.htm

 

 

3.3 การทำงานของหุ่นยนต์.

การทำงานของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

 

1. ระบบพลังงาน การให้พลังงานกับหุ่นยนต์ เราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้า ใช้งานไม่ยาก สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้

  

2. ระบบจักรกล มนุษย์และสัตว์แต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน การจะทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆอยู่ในหุ่นยนต์ตัวเดียวถือเป็นเรื่องที่ยาก  เพราะการออกแบบกลไกต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวนั้นๆ

 

3. ระบบควบคุม ระบบนี้จะทำหน้าที่สั่งงานกลไกต่างๆให้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งได้ ระบบควบคุมจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ และส่วนของความคิด

 

อ้างอิงจาก:: http://www.thaigoodview.com/node/99714

 

 

3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาค

 

อดีต

 

ในอดีตวิทยาการเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ต่างๆ กำลังพัฒนา ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ ที่สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถ วิ่ง เดิน หยิบของ หรือเต้นได้

 

ปัจจุบัน 

ด้านการแพทย์

        ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์แขนกลมาช่วยผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะมีแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดควบคุม หรือในบางที่ก็ใช้ในการจ่ายยา

 
 

 

 

ด้านงานวิจัย

หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ

 
   

 

 

 

ด้านอุตสาหกรรม

ในงานอุตสาหกรรมต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำ ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม

 
   

 

 

วิทยาการหุ่นยนต์ในอนาคต

 จะเห็นได้ว่าในอนาคตนั้น หุ่นยนต์จะถูกนำเข้ามาใช้งานในหลายๆด้าน ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์จำเป็นต้องอาศัยแนวทางในวิทยาการ 5 สาขาหลักดังต่อไปนี้

1. วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากหุ่นยนต์จะต้องทำงานร่วมกับมนุษย์ การสื่อสารจึงถือเป็นขั้นพื้นฐานที่สุด หุ่นยนต์จะเข้าใจความหมายเชิงกลุ่มคำหรือประโยค หรือการตีความหมายจากสัญญาณอื่นๆได้

 

2.วิทยาการด้านการเคลื่อนที่  การพัฒนาของอุปกรณ์ขับเร้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หุ่นยนต์มีประศิทธิภาพในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

 

 3. วิทยาการด้านการนำทาง ในอนาคตนั้นระบบนำทางจะถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก เราเพียงแค่นั่งและระบุจุดหมายปลายทางที่จะไป เราก็จะถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

 

4.วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ในอนาคตนั้นหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการหยิบจับเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้หลายรูปแบบมากขึ้น 

 

5. วิทยาการด้านอัจฉริยะ แนวโน้มที่หุ่นยนต์จะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์มีความเป็นไปได้อย่างมากในอนาคต

 

 

 อ้างอิงจาก:: https://sites.google.com/site/meeenmeen/home/bthbath-khxng-hun-ynt-tx-kar-danein-chiwit-khxng-mnusy-ni-xdit-paccuban-laea-ni-xnakht

http://www.trs.or.th/index.php/article/robot-story/31-futurerobot

 

 

 3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

 ลักษณะคล้ายมนุษย์จริงๆเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจใต้ทะเลสามารถสำรวจใต้ทะเลลึกประมาณไหนก็ได้ทำให้สามารถสำรวจใต้ทะเลในระดับความลึกที่มนุษย์ไม่สามารถสำรวจถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีสันสวย เข้าใจง่าย

รูปภาพของ swk39424

เนื้อหาดีมากจ้า หุ่นยนต์ในฝันก็เยี่ยม

รูปภาพของ swk39459

เนื้อหาเหมาะสมกับรูปภาพ หุ่นยนต์ในฝันความคิดดีมากเลยหนูมายด์ KissFoot in Mouth

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์