หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk 39469

ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

 

หุ่นยนต์ (robot) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสโลวิคของประเทศเชคโกสโลวาเกีย

ซึ่งอาจถือได้ว่าคำว่าหุ่นยนต์นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1921 จากละครเรื่อง Rossum’s Universal Robot แต่งโดยนักเขียนชาวเชคโกสโลวาเกีย

ชื่อ Karet Kapek โดยบทละครได้แสดงถึงเครื่องจักรที่ล้อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์

และแสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่ง

หุ่นยนต์ในสมัยก่อนเป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะคิดค้นกลไก

เพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อช่วยในการทุ่นแรง เป็นจินตนาการที่ต้องค้นคว้าประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นเหมือนทาสรับใช้ของ

มนุษย์เรา

ปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie

the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง

3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ

Alsie the Tortoise โดย Standford Research

Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่

Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา

ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960

หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง

3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหนของขา

General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท

General Electric ชื่อ Ralph Moser

หลังจากหุ่นยนต์ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ได้มีบทบาทในด้านสังคมเกี่ยวพันกับชีวิต

ประจำวันของเรามากขึ้น จนปัจจุบันจึงมีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เองด้วย"ปัญญา

ประดิษฐ์"เช่นหุ่นยนต์อาซิโมเป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากกว่าเดิมและเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต

ชนิดหนึ่งที่สามารถรับคำสั่งง่ายๆพื้นฐานได้ หุ่นยนต์ยังเป็นเหมือนกับเพื่อนเล่นและคนรับใช้ไปในตัวด้วย

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/99255

 

 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

ประเภทของหุ่นยนต์แบ่งตามลักษณะกาารใช้งานได้แก่

 

1.หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่เคลื่อนไหวแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนตืเหล่านี้จะมีน้ำหนักมาก

โครงสร้างใหญ่โตและเทอะทะ เคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอกและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

2.หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

หมายความว่าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

อย่างอิสระ เช่นหุ่นยนต์สำรวจหรือขนถ่ายสินค้า หุ่นยนต์ประเภทนี้เคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานสำรองในร่างกายของตน

มีโครงสร้างขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา

 

ส่วนหุ่นยนต์ที่แบ่งตามลักษณะภายนอกได้แก่

 

1หุ่นยนต์์ฮิวแมนนอยด์

(Humanoid Robot) เป็นลักษณหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

2.แอนดรอยด์(Android)

เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์

แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย

แต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

3.จีนอยด์(Gynoid)

เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

4.แอคทรอยด์(Actriod)

เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ

เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

5.ไซบอร์ก(Cyborg)

เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น

เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

6.นาโนโรบอท (Nanorobot)

เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/99255

 

การทำงานของหุ่นยนต์

เราสามารถแบ่งการทำงานของหุ่นยนต์ออกเป็น3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนพลังงาน เป็นส่วนที่ให้พลังงานกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น

2.ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวหุ่นยนต์ทั้งการเดินวิ่ง นุ่ง หรือหยุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกอีก 3 ส่วนหลักๆ  คือ ส่วนประมวลผล ,ส่วนความจำและส่วนความคิด

3.ส่วนจักรกล เป็นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนมากมาย  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากมาก เพราะการสร้างหรือการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับส่วนควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/99741

 

บทบาทของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต ในอดีต 

 

การใช้งานหุ่นยนต์นั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการทำสิ่งที่อันตราย 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย จอร์จ ดีวอล (George Devol) และ โจเซฟ เอ็นเกลเบอร์เกอร์ (JosephEngelberger) วิศวกรชาวอเมริกัน 

ทั้งสองได้ประดิษฐ์แขนกลหุ่นยนต์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ชื่อ ยูนิเมท (Unimate) ซึ่งทั้งสองได้เปิดบริษัทสร้างหุ่นยนต์เป็นแห่งแรกของโลกชื่อ ยูนิเมชั่น (Unimation) 

ซึ่งต่อมา โจเซฟ ได้รับสมญานามว่า"บิดาแห่งหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม"ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ถูกพัฒนาความสามารถทางด้านกายภาพ 

และความคิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากบทบาทของหุ่นยนต์ได้เปลี่ยนจากเครื่องจักรกลที่ทำงานอย่างแม่นยำในโรงงานอุตสาหกรรรมมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หุ่นยนต์สุนัขไอโบ้ (Aibo) ของบริษัทโซนี่(Sony) ได้ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีความรู้สึกตอบสนองและเป็นเพื่อนของมนุษย์ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ต้องการความก้าวหน้าทางวิทยาการ ใน 

5 ด้านดังต่อไปนี้ 1. วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ (interaction)2. วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ (locomotion)3. วิทยาการด้านการนำทาง (Navigation)4. วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (Manipulation)5. วิทยาการด้านอัจฉริยะ (Intelligence)

ในอนาคต คาดว่าการใช้งานในอนาคตหุ่นยนต์คงจะมีมากขึ้นมากโดยหุ่นยนต์ที่จะนำมาใช้งานน่าจะเป็นรุ่น ฮิวแมนอยด์ (Humanoid) โดยเป็นหุ่นยนต์จำพวกหุ่นยนต์ที่มีความคิดเหมือนมนุษย์โดยจะทำงานอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆในกับมนุษย์ซะส่วนใหญ่

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/99741

 

 

หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ลักษณะ คือ มีรูปร่างกลม มีเท้านุ่มๆ สองข้าง มี่มือ สองข้าง 

ประโยชน์ คือ ช่วยทำการบ้าน เป็นเพื่อนเวลาเหงา

 

 

สรุปเรื่องหุ่นยนต์
   หุ่นยนต์ (robot) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสโลวิคของประเทศเชคโกสโลวาเกีย

หุ่นยนต์ที่แบ่งตามลักษณะภายนอก มี

1หุ่นยนต์์ฮิวแมนนอยด์

2.แอนดรอยด์(Android)

3.จีนอยด์(Gynoid)

4.แอคทรอยด์(Actriod)

5.ไซบอร์ก(Cyborg)

6.นาโนโรบอท (Nanorobot)

การทำงานของหุ่นยนต์

มี 3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนพลังงาน

2.ส่วนควบคุม 

3.ส่วนจักรกล

 

 

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดี

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดี

รูปภาพของ s.w.k.39522

เนื้อหาดีมากครับ

รูปภาพของ swk39406

ทำไมถึงสรุปเหมือนเค้าล่ะ

รูปภาพของ swk 39469

แก้ไขแล้วจร้าๆๆ Laughing

ไม่เหมือนๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์