หุ่มยนต์

รูปภาพของ swk39440

ประวัติและความเป็นมา
หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบากเช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างจากเมื่อก่อนที่หุ่นยนต์มักถูกนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์สำหรับงานสำรวจ หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศ หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ให้ได้ในชีวิตประจำวัน   ประเภทของหุ่นยนต์
ประเภทของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของการใช้งาน ได้แก่การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ นอกจากนี้อาจจำแนกตามรูปลักษณ์ภายนอกด้วยก็ได้
    2.1 การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้
    - หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
  หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง
     -  หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้
    หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ หมายความถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีก ตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง เช่นหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์
    2.2 การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก
    - Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์    - Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์
    - Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง    - Actriod เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ
    - Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960
    - Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอนระบบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
          ระบบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สำคัญมี ๓ ประการ คือ ลักษณะโครงสร้างของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และมือหุ่นยนต์
          ลักษณะโครงสร้างของหุ่นยนต์ เนื่องจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้รับการออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนคน ดังนั้น ลักษณะการออกแบบจึงมักจะเป็นส่วนบนของลำตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขน และมือ โดย
          ปกติแล้วมักออกแบบเป็นแขนเดียว ในบางแบบได้ออกแบบให้แขนเคลื่อนที่อยู่บนทางเลื่อนได้ อาจจำแนกโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ ๔ แบบ คือ
          ก.โครงสร้างคาร์ทีเซียน หรือฉาก (cartesian orrectangular) เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่วางไว้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ๓ ส่วน ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการได้
          ข.โครงสร้างทรงกระบอก (cylindrical) มีแขนเกาะกับแกนกลางซึ่งเป็นหลัก แขนนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงหมุนรอบแกน และสามารถบิดและหดได้
          ค. โครงสร้างเชิงขั้ว (polar) มีลำตัวที่บิดได้ มีแขนที่หมุนและยืดหดได้
          ง. โครงสร้างมนุษย์ (antropomorphic) เป็นโครงสร้างที่เลียนแบบโครงสร้างของมนุษย์ ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นส่วนบนของลำตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง ข้อมือและมือ
          อุปกรณ์ให้กำลังขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ ๓ ชนิด คือ มอเตอร์กระแสไฟตรง นิวแมติก และไฮดรอลิก
          ก. มอเตอร์กระแสไฟตรง  คือ อุปกรณ์ขับเคลื่อนหมุนรอบตัวเองได้ด้วยพลังงานจากกระแสไฟตรงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุมและตำแหน่งแม่นยำ ปัญหาสำคัญคือมีกำลังจำกัด และมีปัญหาในการนำหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไปใช้ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟเช่น งานพ่นสี เป็นต้น
          ข. นิวแมติก เป็นระบบที่ขับเคลื่อนทางตรงทางโค้งหรือหมุนได้ด้วยแรงอัดของลม เป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูก และยุ่งยากน้อยที่สุด ปัญหาที่สำคัญอยู่ที่การควบคุมความเร็ว และตำแหน่ง
          ค. ไฮดรอลิก เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยแรงอัดของน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพง  ให้กำลังสูง มีอุปกรณ์อยู่หลายแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้เช่น การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หรือแบบหมุน เป็นต้นระบบการควบคุมมักใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
          ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีแนวโน้มที่จะนำมอเตอร์กระแสไฟตรง มาใช้เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากได้มีการพัฒนามอเตอร์กระแสไฟตรงให้ใช้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ดีขึ้นในด้านความเร็ว ความแม่นยำของการหยุด และการยกน้ำหนัก
          มือหุ่นยนต์ มือหุ่นยนต์จะยึดติดกับส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นข้อมือ (wrist) ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ๓แนวแกน คือ แกนบิดในระนาบที่ตั้งฉากกับปลายแขนแกนเงยขึ้นลงจะหมุนในระนาบที่ตั้งฉากกับพื้น และแกนส่ายจะหมุนในระนาบที่ขนานกับแกน อย่างไรก็ตามลักษณะการใช้งาน ส่วนใหญ่จะทำงานเพียง ๒ ทิศทางเท่านั้น เช่นหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานเชื่อม ในลักษณะที่สมมาตร จะให้ความอิสระของข้อมือเพียง ๒ แกนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก อาจใช้ถึง ๓ แกนข้อสำคัญของข้อมือ โดยจะต้องสร้างให้มีความมั่นคงและมีน้ำหนักน้อยที่สุด 


ระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
          ระบบควบคุมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหุ่นยนต์ ทำหน้าที่เป็นสมองเก็บข้อมูล สั่งหุ่นยนต์ให้ทำงาน  ตรวจสอบและควบคุมตำแหน่งการทำงาน ในบางเครื่องสามารถตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ภายในได้
          หุ่นยนต์จะทำงานได้ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมีการควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยอุปกรณ์ควบคุม การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมี ๒ แบบ คือ การควบคุมแบบวงจรปิด และการควบคุมแบบวงจรเปิด สำหรับการควบคุมแบบวงจรปิดนั้น อุปกรณ์ควบคุมจะคอยตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และควบคุมให้ได้ผลที่ถูกต้องตลอดเวลาหุ่นยนต์แบบนี้จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจสอบเป้าหมายด้วย แต่ในการควบคุมแบบวงจรเปิด อุปกรณ์ควบคุมจะดำเนินการโดยมิได้ตรวจสอบเป้าหมาย เช่น ถ้านาย กเคยเดินได้ ก้าวละ ๕๐ เซนติเมตร เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินเป็นระยะทาง ๕ เมตร นาย ก ก็จะเดินไป ๑๐ ก้าว อย่างนี้เรียกว่า นาย ก เดินโดยใช้การควบคุมแบบวงจรเปิด ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แต่ถ้านาย ก ใช้ไม้เมตรวัดระยะทางที่เดินไป ๑๐ ก้าวนั้นด้วยว่าได้ ๕ เมตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง นาย ก จะเดินหน้าหรือถอยหลังให้ได้ระยะทาง ๕ เมตรพอดี อย่างนี้เรียกว่า นาย ก เดินโดยใช้การควบคุมแบบวงจรปิด จะเห็นได้ว่า หุ่นยนต์ที่มีการควบคุมแบบวงจรปิดจะสร้างได้ยากกว่า แต่ให้ผลที่แน่นอน
          ถ้าเราลองมองไปรอบๆ ตัว ก็จะพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็ตกอยู่ในสภาวะของการควบคุมและถูกควบคุมทั้งสิ้น แม้แต่สภาวะของธรรมชาติต่างก็พยายามควบคุมกันเองเพื่อให้พบกับจุดสมดุลตลอดเวลา นับแต่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือการทำงานของร่างกาย จนกระทั่งการทำงานของหุ่นยนต์ต่างก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ควบคุมทั้งสิ้น ในการควบคุมจำเป็นต้องทราบตัวแปรต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อต้องการรองน้ำให้ได้ครึ่งถังพอดี ขั้นแรกจะต้องนำถังน้ำไปเตรียมไว้ที่ก๊อก ขั้นต่อไปคือการเปิดปิดลิ้น (valve) เพื่อให้น้ำไหลลงถัง ในขณะเดียวกันเราจะต้องใช้สายตาตรวจวัดระดับน้ำ หากประมาณเกือบได้ตามเป้าหมาย เราจึงเริ่มปรับลิ้นก๊อก เพื่อให้ปริมาณการไหลลดลงและปิดก๊อกจนกระทั่งหยุดไหลเมื่อระดับน้ำถึงครึ่งถังพอดี คราวนี้ลองใหม่ ถ้าบังเอิญเผลอปล่อยให้น้ำไหลจนเกินครึ่งถัง สิ่งที่ต้องกระทำคือ การเทน้ำส่วนที่เกินออกจนได้ระดับตามกำหนด
         วิธีการข้างต้นนี้คือการควบคุมอัตโนมัติแบบวงจรปิดอย่างสมบูรณ์ ตัวแปรของกระบวนการคือ อัตราการไหลระดับน้ำ และสถานะของลิ้น ระดับน้ำจะแปรผันไปตามการปิดเปิดลิ้น อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดกระบวนการคือ มือส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบตัวแปรและส่งสัญญาณกลับคือตา ศูนย์กลางหรือหัวใจของการควบคุมให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอน และดำเนินไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนการตัดสินใจก็คือสมอง
          สิ่งที่ได้กล่าวมาเป็นการควบคุมที่กระทำขณะตัวแปรเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เร็วนัก ในกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ จะสามารถควบคุมด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐานได้แต่สำหรับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องการเป้าหมายที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เราจะไม่สามารถควบคุมด้วยมือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและไม่สม่ำเสมอของมนุษย์ จึงมีผู้นำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เข้ากับหุ่นยนต์ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของการควบคุมอย่างเที่ยงตรงรวดเร็ว และอยู่ในเสถียรภาพตลอดเวลา ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นั้น คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องอาจจะควบคุมหุ่นยนต์ได้มากกว่า ๑ ตัวในเวลาเดียวกัน
          หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น ลักษณะของงานที่มนุษย์ทำในโรงงานอุตสาหกรรมจะค่อยๆ เปลี่ยนไป กล่าวคือ มนุษย์จะมีหน้าที่ควบคุมการทำงาน  และดูแลซ่อมแซมหุ่นยนต์มากกว่าจะลงมือผลิตเอง ส่วนผลในระยะยาว น่าจะนำไปสู่สังคมที่มนุษย์ใช้เวลาทำงานน้อยกว่าปัจจุบัน และมีเวลาทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นกีฬา ฟังหรือเล่นดนตรีอ่านหนังสือ ฯลฯ มากขึ้น
         เนื่องจากหุ่นยนต์อาจจะนำไปสู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สังคมจึงควรจะมีกำลังทางการเงินมากขึ้นและสามารถปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน พืช น้ำและอากาศ ให้มีคุณภาพดีกว่าปัจจุบันได้มาก


การทำงานของหุ่นยนต์
           หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งโครงสร้าง และหลักการทำงานของหุ่นยนต์มีความซับซ้อนมาก หากเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถมากการทำงานจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก เช่น หุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งโครงสร้างจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนหลักการทำงานของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลักๆได้แก่
           ระบบพลังงาน หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้พลังงานเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งสามารถใช้พลังงานหลากหลายเพื่อการทำงานในส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สามารถหาได้ไม่ยาก และสามารถใช้งานไม่ยาก และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้ เช่น เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสง เปลี่ยนเป็นพลังงานเสียง และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ระบบพลังงานจึงเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่ง            
            ระบบจักรกล เป็นระบบที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต หุ่นยนต์ต่างๆ จะมีระบบจักรกลที่แตกต่างกันออกไปตามชนิด ประเภทของหุ่นยนต์ และการใช้ประโยชน์ของหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์อาซิโมที่ถูกสร้างขึ้นมาเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สามารถ เดิน วิ่ง เต้นรำ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือหุ่นยนต์ที่เลียนแบบการเคลื่ินไหวของสัตว์ แต่มนุษย์และสัตว์แต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆอยู่ในหุ่นยนต์ตัวเดียวถือเป็นเรื่องที่ยาก  
            ระบบควบคุม ระบบนี้จะทำหน้าที่สั่งงานกลไกต่างๆให้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งได้ ระบบควบคุมจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ และส่วนของความคิด ในอนาคตระบบควบคุมคงจะพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิมมาก
        บทบาทของและประโยชน์ของหุ่นยนต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
            หุ่นยนต์ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้มามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก
            บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีต
            ในช่วงแรกหุ่นยนต์นั้นยังขาดความสามารถในการเรียนรู้ หุ่นยนต์บางประเภทอาจจะมีแค่ก้านโยงประกอบกันเป็นแขนกล เพื่อใช้ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆซึ่งมักจะเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แต่บางประเภทอาจจะอยู่ในรูปแบบของยานพาหนะ เช่น รถ เดิมทีหุ่นยนต์จึงทำงานได้อย่างจำกัดภายใต้คำสั่งของมนุษย์เท่านั้น           
            บทบาทของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน
            ในปัจจุบันนี้วิทยาการหุ่นยนต์ได้ก้าวหน้าไปมาก ความสามารถของหุ่นยนต์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ต (internet) ตั้งแต่ ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) เป็นต้นมา ความรู้ที่มนุษย์สั่งสมมานานสามารถถ่ายทอดสู่สมองกลของหุ่นยนต์ได้ภายในเสี้ยววินาที หุ่นยนต์เริ่มที่จะมีความคิดตัดสินใจเองได้จากรากฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม และมีกำลังที่จะทำงานมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์เล็กลงทั้งนี้เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถคำนวณในสิ่งที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ่นยนต์จึงสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากมนุษย์ โดยหุ่นยนต์มีความสามารถต่างๆดังนี้
            -ความสามารถในด้านการแพทย์
            ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์ การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะเป็นลักษณะการทำงานของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอีกที ซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงานเภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา 
              -ความสามารถในงานวิจัย
            หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
              -ความสามารถในงานอุตสาหกรรม
   หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงงานเข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม
              -ความสามารถในด้านการทหาร 
   หุ่นยนต์มีการนำมาใช้สำหรับการที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้ในงานการทหาร หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในงานด้านการทหารนั้นมีมากมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการช่วยเหลือ ด้านการตรวจจับวัตถุระเบิด
                -ความสามารถในด้านการบันเทิง 
      หุ่นยนต์มากมายจากหลายบริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่สำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทั่วไป หุ่นยนต์ดังกล่าวอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจนะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ มีการเขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงาน หรือ แสงดท่าทาองได้อย่างที่ต้องการ นอกจากนี้หุ่นยนต์จำพวกนี้ราคาจะไม่แพงจนเกินไปซึ่งสามารถซื้อมาเล่นได้ และเราจะได้เห็นหุ่นยนต์แบบนี้มากขึ้นในอนาคต
              -ความสามารถในด้านอาวกาศ
      การศึกษาด้าอวกาศ เช่น การไปในดวงจันทร์ หรือ ดาวอังคารหรือ ดาวที่ไกลกว่านั้น จะส่งหุ่นยนต์ไปด้วยหรือ อาจจะใช้หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว โดยหุ่นยนต์พวกนี้จะมีความฉลาดมาก และจะต้องทำภาระกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และส่วนมากหุ่นยนต์ประเภทนี้จะทำงานด้วยตัวของมันเอง เพราะเราไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์จากโลกได้ เพราะระยะทางการสื่อสารไกลมาก
               -ความสามารถด้านบริการ
      ด้านบริการ เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุด เพราะหุ่นยนต์พวกนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานด้านการบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์พนักงงานต้อนรับ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หรือ หุ่นยนต์แนะนำเส้นทางเป็นต้น และ เราจะได้เห็นหุ่นยนต์พวกนี้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้


         หุ่นยนต์ที่อยากเกิดขึ้นมาจริง มีชื่อว่า ซูโกส ซึ่งสามารถทำงานได้คล้ายมนุษย์จริงๆ สามารถให้ออกไปซื้อของได้โดยมีระบบ GPS ติดตั้ง สามารถให้ทำอาหาร ทำความสะอาดบ้าน และยังสามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้
      
ที่มา  http://www.thaigoodview.com/node/135117
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
 http://guru.sanook.com/encyclopedia


 


 

รูปภาพของ swk39406

สรุปได้ใจความดีค่ะ

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดีLaughing

555

ดีมั้ง

รูปภาพของ s.w.k.39522

ข้อมูลดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์