หุ่นยนต์ (Robot)

รูปภาพของ swk39456

ประวัติความเป็นมา


               เริ่มต้นนักประพันธ์ชาวเชกส์ Karel Acpek ได้ทำละครล้อเลียน โดยมีคำว่า Robot ซึ่งแปลว่า ทาส หรือผู้ใช้แรงงาน แต่ในความหมายของAcpek Robotหมายถึง หุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ มีแขน มีขา สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ 2 เท่า มีพลังมากกว่ามนุษย์ 2 เท่า และต่อมา คำว่า Robot ได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งโลกอีกครั้ง เมื่อ  ไอแซค อสิมอฟ  นักเขียนนวนิยาย แนววิทยาศาสตร์ได้เขียนเรื่อง
Runaround ซึ่งได้ปรากฎคำว่า robot ในนิยายเรื่องนี้  และต่อมาได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้  หุ่นยนต์จึงกลายเป็นจุดสนใจและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์  ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคตต่อมาไม่นานได้มีหุ่นยนต์ชื่อ Alsie the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walterเป็นหุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร  สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3  ต่อมามีหุ่นยนต์ที่ชื่อGeneral Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่และหนักสามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขา หุ่นยนต์นี้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างโดย วิศวกรของบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทความสำคัญในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีความคิดใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์เดิม หุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมตัวแรกที่ชื่อ Unimatesได้ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950-1960 โดย George Devol และ Joe Engleberger ซึ่งต่อมา Joe ได้แยกตัวออกมาจาก George โดยเปิดบริษัทสร้าง       หุ่นยนต์ในชื่อของ Unimation ซึ่งต่อมาผลงานในด้านหุ่นยนต์ของJoe ได้รับสมญานามว่า  บิดาแห่งหุ่นยนต์ประเภทของหุ่นยนต์


การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้
                ประเภทที่1 คือหุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Robot) ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง
มีลักษณะเป็นแขนกล  สามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น  ส่วนมากมักถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
                ประเภทที่2  คือหุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) จะสามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
และในปัจจุบันจะพัฒนาหุ่นยนต์ออกมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารขององค์การนาซ่า  แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนา
ให้มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข เพื่อให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับคน 


การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก                                                                                                              1.Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์


                                                                                                                                    
2.Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่แสดงออกเหมือนมนุษย์                                                                              
 


3.Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ผู้หญิง                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.Actriod เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์  เช่น  กระพริบตา  หายใจ  เริ่มพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า และบริษัทโคโคโระ


                                                                                                                                    
5.Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต คือ ครึ่งคนครึ่งหุ่น  เริ่มปรากฎครั้งแรกในเรื่องแต่ง ค.ศ.1960                                            


                                                                                                                               
6.Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก  ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน
การทำงานของหุ่นยนต์


                การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่   
1.ระบบทางกลของหุ่นยนต์  และระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทางกล  หมายถึง  ส่วนที่เป็นโครงสร้าง และส่วนที่ใช้กำลังเคลื่อนที่หุ่นยนต์
2.ระบบควบคุม  ประกอบด้วยระบบบังคับการทำงานหุ่นยนต์  ระบบป้อนข้อมูลกลับ และการสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่ง


 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต


               บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีต
    ในอดีต วิทยาการเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ต่าง ๆ กำลังพัฒนา ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ ที่สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถวิ่ง  เดิน  หยิบของ  หรือเต้นได้ เป็นต้น
               บทบาทของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน
1.ความสามารถในด้านการแพทย์
ได้นำหุ่นยนต์มาช่วยทำการผ่าตัดคนไข้  เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มี่ความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ 
ละเอียดในการผ่าตัด  หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์                                                                                                                               


  2.ความสามารถในงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมมีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก ถ้ามีแรงงานจำนวนมากทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้น  และบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำได้  เพราะอันตราย และมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก  หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิต  รวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา  ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม                                      
3.ความสามารถในด้านความมั่นคง
อาจจะสร้างเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้าย  โดยติดตั้งเรดาร์คอยตรวจจับเหตุที่อาจไม่ชอบมาพากล                                                     
4.ความสามารถในด้านบันเทิง
หุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อนเล่น หรือสัตว์เลี้ยง หรือกระทั่งสร้างความบันเทิงทางเพศให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย                                                                                                                                                                           
5.ความสามารถในงานครัวเรือน
สามารถช่วยเราทำอาหาร  หั่นผัก  ล้างจาน  เป็นต้น  ทำให้เราประหยัดเวลาเหมือนกับผู้ช่วย 


                 บทบาทของหุ่นยนต์ในอนาคต
1.ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต
ในอนาคตนั้นประชากรของโลกจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความต้องการในอาหารจะต้องการมากขึ้นเช่นกันแต่ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ  หุ่นยนต์  ทำให้ถูกพัฒนาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งได้ดีขึ้น  จนหุ่นยนต์สามารถที่จะทำงานกลางฝนได้  และมีความสามารถในการปีนป่ายขึ้นจากหลุมในสภาพของผืนดินของการเพาะปลูกได้อย่างดี                                                                                                
2.ด้านการสำรวจ
ในโลกเราใบนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่มนุษย์ยังไม่เคยได้ไปถึง  หรือยังสำรวจได้ไม่ทั่วถึงพอ  อย่างเช่นใต้ทะเลอันมืดมิด  การนำเทคโนโลยี
หุ่นยนต์เข้ามาช่วยสำรวจจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง                                                                                    
3.ด้านการแพทย์
บาดแผลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดนั้นมีผลอย่างมากในการฟื้นตัวของผู้ป่วย  ถ้าบาดแผลยิ่งเล็กผู้ป่วยก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น      หุ่นยนต์จึงถูกทำนำเข้ามาใช้ในการผ่าตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                              
4.ด้านการบริการ
การคมนาคมสัญจรไปมานั้น เดิมทีต้องใช้มนุษย์เป็นคนควบคุม บางครั้งความเมื่อยล้าของคนมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะ
นั้นลดลง  ทำให้เกิดอันตรายได้                                                                                                                                    
5.ด้านสันทนาการ
เพื่อนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา การมีเพื่อนคู่คิด หรือเพื่อนเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  หุ่นยนต์ก็นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งถูกสร้างมาเพื่อ
ที่จะตอบสนองในสิ่งนี้


 


                                                                  หุ่นยนต์ที่อยากให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต
เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยฟังจากมนุษย์พูดแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะพิมพ์ตาม และหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถพูดคุยและเล่นกับคนได้
แหล่งอ้างอิง
 1.http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=11&chap
=7&page=t11-7-infodetai103.html
 2.http://www.thaigoodview.com/node/134717
 3.http://robotmyweb.brinkster.net/page4.htm
 4.http://www.leamers.in.th/blogs/posts/296390
 5.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%
99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

รูปภาพของ swk39406

Smile

เนื้อหาดีมากค่ะ 

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาดี รูปภาพสวย

รูปภาพของ swk39515

สรุปได้ดี ตกแต่งสวยงาม

รูปภาพของ swk39502

เนื้อหาน่าอ่านมาก Laughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์