หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39437

ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์
    หุ่นยนต์ (robot) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสโลวิคของประเทศเชคโกสโลวาเกีย
ซึ่งอาจถือได้ว่าคำว่าหุ่นยนต์นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1921 จากละครเรื่อง Rossum’s Universal Robot แต่งโดยนักเขียนชาวเชคโกสโลวาเกีย
ชื่อ Karet Kapek โดยบทละครได้แสดงถึงเครื่องจักรที่ล้อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์
และแสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่ง
หุ่นยนต์ในสมัยก่อนเป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะคิดค้นกลไก
เพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อช่วยในการทุ่นแรง เป็นจินตนาการที่ต้องค้นคว้าประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นเหมือนทาสรับใช้ของ
มนุษย์เรา
ปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie
the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง
3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ
Alsie the Tortoise โดย Standford Research
Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่
Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา
ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960
หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง
3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหนของขา
General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท
General Electric ชื่อ Ralph Moser
หลังจากหุ่นยนต์ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ได้มีบทบาทในด้านสังคมเกี่ยวพันกับชีวิต
ประจำวันของเรามากขึ้น จนปัจจุบันจึงมีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เองด้วย"ปัญญา
ประดิษฐ์"เช่นหุ่นยนต์อาซิโมเป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากกว่าเดิมและเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งที่สามารถรับคำสั่งง่ายๆพื้นฐานได้ หุ่นยนต์ยังเป็นเหมือนกับเพื่อนเล่นและคนรับใช้ไปในตัวด้วย 
 ชนิดและการทำงานของหุ่นยนต์
ชนิดของหุ่นยนต์
-หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นลักษณหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์
-แอนดรอยด์ (Android) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย
-จีนอยด์ (Gynoid) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง
-แอ็คทรอยด์ (Actriod) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กะพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ
-ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960
-นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน
การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ
 ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ
โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบาก เช่่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต
ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างจากเมื่อก่อนที่หุ่นยนต์มักถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์สำหรับงานสำรวจ หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศหรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์
จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ให้ได้ในชีวิตประจำวัน


 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีต
-ในสมัยก่อนชาวโลกยังขาดความรู้เรื่องหุ่นยนต์
หุ่นยนต์บางประเภทจึงทำได้เเค่หยิบจับของสิ่งต่างๆหรือบังคับตามเครื่องบังคับซึ่งส่วนมาก
บทบาทของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน
-ในปัจจุบันนี้วิทยาการด้านหุ่นยนต์ของโลกได้ก้าวหน้า
เเละพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์นั้นมีหลากหลายรูปแบบมากมาย เช่่น การหยิบของ การเต้น การเดิน เป็นต้น
บทบาทของหุ่นยนต์ในอนาคต
- รัฐบาลเกาหลีใต้ ชาติไฮเทคอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย
ประกาศจุดหมายว่า ภายในปีพ.ศ. 2563 หรืออีกเพียงแค่ 13 ปีนับจากนี้ บ้านทุกหลัง-อาคารทุกแห่งในเกาหลีจะต้องมีจักรกลไร้ชีวิตที่เรียกว่า "หุ่นยนต์" คอยรับใช้มนุษย์อยู่อย่างน้อยที่สุด 1 ตัว
เพื่อช่วยให้ความฝันดังกล่าวเป็นความจริงและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ ขณะนี้เกาหลีใต้จึงเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มต้นร่าง "กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์" (Robot Ethics Charter) มุ่งหมายให้มนุษย์กับหุ่นยนต์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  จริยธรรม หุ่นยนต์
เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ โดยกระทรวงพานิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน มีกำหนดการออกกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าไฮเทคที่สุดในโลก
 นั่นคือ ร่าง "กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์" มีเนื้อหากำหนดให้ผู้ผลิต รวมถึงผู้ใช้งานหุ่นยนต์ ปฏิบัติต่อหุ่นยนต์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ยกตัวอย่าง เช่น
ห้ามนำหุ่นยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
ห้ามนำข้อมูลจากการบันทึกของหุ่นยนต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ต้องจัดทำทะเบียนหุ่นยนต์ เหมือนกับการทำบัตรประชาชน
 และระบุลักษณะของหุ่นยนต์ตามรูปแบบการใช้งานอย่างชัดเจน
  ห้ามทำร้ายมนุษย์
เนื้อหาของ "กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์" นอกจากจะควบคุมไม่ให้มนุษย์นำจักรกลล้ำยุคไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว ก็ยังบังคับให้ฝ่ายผู้ผลิตและผู้พัฒนาต้องป้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ทำอันตรายต่อมนุษย์
ลงไปในสมองกลของหุ่นยนต์รุ่นต่างๆ ด้วย


 ประโยชน์ของหุ่นยนต์
1.ด้านการเเพทย์
ในด้านการแพทย์ มีการเริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามาในการช่วยทำการผ่าตัด เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถทำงานที่มีความละเอียดสูงเกินกว่ามนุษย์จะทำ เช่น การเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นมากในความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงเป็นส่วนหนึ่งในการผ่าตัดด้านการแพทย์ การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะมีลักษณะควบคุมการทำงานการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ ในการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมจะเน้นเรื่องความปลอดภัย


2.ด้านงานวิจัย
หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่มนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 3.ด้านอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงงานเข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม
เเละยังมีด้านอื่นๆอีก เช่น ด้านครัวเรือน ด้านบันเทิง ด้านความมั่นคง
หุ่นยนต์ที่อยากให้เกิดในอนาคต     หุ่นยนต์ที่ฉันอยากให้มีจริงมีชื่อว่า So Soo เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถฟังคำสั่งของมนุษย์ได้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้มีความสามมารถิเศษคือสามารถเต้นรำ เล่นดนตรี
หรือร้องเพลงตามคำสั่งที่เราสั่งได้ สรุปย่อ
  หุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
-แอนดรอยด์
-จีนอยด์ 
-แอ็คทรอยด์ 
-ไซบอร์ก 
-นาโนโรบอท
หุ่นยนต์นั้นได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เช่น ด้านการแพทย์ ด้านงานวิจัย และด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น
หลังจากหุ่นยนต์ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ได้มีบทบาทในด้านสังคมเกี่ยวพันกับชีวิต
ประจำวันของเรามากขึ้น จนปัจจุบันจึงมีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เองด้วยปัญญา
ประดิษฐ์"เช่นหุ่นยนต์อาซิโมเป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากกว่าเดิมและเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งที่สามารถรับคำสั่งง่ายๆพื้นฐานได้ หุ่นยนต์ยังเป็นเหมือนกับเพื่อนเล่นและคนรับใช้ไปในตัวด้วย


 อ้างอิง
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.thaigoodview.com/node/99723
http://www.thaigoodview.com/node/135523

รูปภาพของ swk39440

เนื้อหาดีมาก อ่านแล้วเข้าใจ ภาพหุ่นยนต์สวยมากเลย :)

รูปภาพของ swk39583

เนื้อหาดี หุ่นยนต์สวยค่ะ

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาดี แต่ภาพถูกบีบไปหน่อยนะ

รูปภาพของ swk39468

เนื้อหาดี แต่ภาพถูกบีบไปหน่อยนะ

รูปภาพของ swk39443

หุ่นยนต์น่ารัก เนื้อหาดี  สรุปได้ดีค่ะ

รูปภาพของ swk39427

เนื้อหาเข้าใจง่ายค่ะ

รูปภาพของ swk39524

เนื้อหาดีมากค่ะCool

รูปภาพของ swk39437

ขอบคุณทุกคอมเม้นท์นะคะ > <

รูปภาพของ swk39456

 


เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย  และสรุปสั้นได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ swk39456

เนื้อหาดีมาก  และสรุปสั้นแต่ได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ swk39456

เนื้อหาดีมาก  และสรุปสั้นแต่ได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ swk39456

เนื้อหาดีมาก  และสรุปสั้นแต่ได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ swk39456

เนื้อหาดีมาก  และสรุปสั้นแต่ได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ swk39456

เนื้อหาดีมาก  และสรุปสั้นแต่ได้ใจความ


Laughing

รูปภาพของ s.w.k.39522

เนื้อหาดีมากครับ

รูปภาพของ swk39406

สรุปดีได้ใจความมากค่ะ :)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์