หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39606

1.ความเป็มาและประวัติหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ (robot) คือ เครื่องจักรกลหรือหุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่ภายใน สามารถทำงานได้หลายอย่างร่วมกันกับมนุษย์หรือแทนมนุษย์ และสามารถตั้งลำดับแผนการทำงานก่อนหลังได้

หุ่นยนต์ มาจากคำว่า “โรบอท” (robot หรือ robota) ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า ทาส หรือผู้ถูกบังคับใช้แรงงาน ในปี ค.ศ.1921 (พ.ศ.2464)  คาร์ล ชาเพต (Karel Capek)นักประพันธ์ชาวเช็ก ได้ประพันธ์ละครเวทีเรื่อง อาร์.ยู.อาร์. (R.U.R. : Rossum's Universal Robots) โดยในละครนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องการทาสรับใช้ จึงสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาช่วยทำงาน ซึ่งต่อมาหุ่นยนต์ได้พัฒนาตัวเองให้มีความฉลาดมากขึ้น จึงเกิดความคิดต่อต้านมนุษย์ ไม่ยอมให้กดขี่ข่มเหงอีกต่อไปละครเรื่องนี้โด่งดังมากจนทำให้คำว่า “โรบอท” เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกต่อมาในปี ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) ไอแซค อสิมอฟ (Isaac Asimov) นักวิทยาศาสตร์และนักประพันธ์ ชาวอเมริกัน เชื้อสายรัสเซีย ได้ประพันธ์นวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง รันอะราวน์ (Runaround)โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และกำหนดกฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ขึ้นในงานประพันธ์ของเขา ประกอบด้วยหุ่นยนต์ห้ามทำร้ายมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตรายหุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นคำสั่งนั้นขัดแย้งกับกฎข้อแรกหุ่นยนต์ปกป้องตัวเองได้ แต่ต้องไม่ขัดกับกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่สองหลังจากบทประพันธ์ของอสิมอฟเผยแพร่ออกไป กฎ 3 ข้อนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกฎที่มีความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ นวนิยายเรื่องนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจหุ่นยนต์มากขึ้น และเริ่มต้นการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หุ่นยนต์ยังสามารถจำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน คือ

1.หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (fixed robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้ มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะข้อต่อ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2.หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้ สามารถขยับเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเอง โดยการใช้ล้อ ขา หรือการขับเคลื่อนในรูปแบบอื่นๆ

อ้างอิง 

http://www.trs.or.th/index.php/article/robot-story/41-meaning

2.ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

ประเภทของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของการใช้งาน ได้แก่การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ นอกจากนี้อาจจำแนกตามรูปลักษณ์ภายนอกด้วยก็ได้

การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้

1. หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ คือ หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นงานด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้งานในด้านการแพทย์ เช่นแขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะและมีน้ำหนักมาก พลังงานให้สามารถเคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก และจะมีการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น

2. หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ หมายความถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีก ตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจดวงจันทร์ของ องค์กรนาซ่า หุ่นยนต์สำรวจใต้พิภพหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นี้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมารวมทั้งมีแหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของตนเอง แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ซึ่งจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยุ่ภายนอก แหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นั้นโดยปกติแล้วจะถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กรวมทั้งมีปริมาณ น้ำหนักไม่มาก เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์หรืออุปสรรคในการเคลื่อนที่

การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก

1. Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

2. Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย แต่การใช้ใน      บริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

3. Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

4. Actroid เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

5. Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

6. Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

อ้างอิง

http://www.student.chula.ac.th/~53371068/robot02.html

3. การทำงานของหุ่นยนต์ 

การทำงานของหุ่นยนต์เราสามารถแบ่งการทำงานของหุ่นยนต์ออกเป็น3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนพลังงาน เป็นส่วนที่ให้พลังงานกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น

2.ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวหุ่นยนต์ทั้งการเดินวิ่ง นุ่ง หรือหยุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกอีก 3 ส่วนหลักๆ  คือ ส่วนประมวลผล ,ส่วนความจำและส่วนความคิด

3.ส่วนจักรกล เป็นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนมากมาย  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากมาก เพราะการสร้างหรือการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับส่วนควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว

อ้างอิง 

http://intimeproduct19.tripod.com/about/Untitled-12.html

4.ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์

ในอดีต การใช้งานหุ่นยนต์นั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการทำสิ่งที่อันตรายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย จอร์จ ดีวอล (George Devol) และ โจเซฟ เอ็นเกลเบอร์เกอร์ (JosephEngelberger) วิศวกรชาวอเมริกัน ทั้งสองได้ประดิษฐ์แขนกลหุ่นยนต์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ชื่อ ยูนิเมท (Unimate) ซึ่งทั้งสองได้เปิดบริษัทสร้างหุ่นยนต์เป็นแห่งแรกของโลกชื่อ ยูนิเมชั่น (Unimation) ซึ่งต่อมา โจเซฟ ได้รับสมญานามว่า"บิดาแห่งหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม"ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ถูกพัฒนาความสามารถทางด้านกายภาพ และความคิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากบทบาทของหุ่นยนต์ได้เปลี่ยนจากเครื่องจักรกลที่ทำงานอย่างแม่นยำในโรงงานอุตสาหกรรรมมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หุ่นยนต์สุนัขไอโบ้ (Aibo) ของบริษัทโซนี่(Sony) ได้ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีความรู้สึกตอบสนองและเป็นเพื่อนของมนุษย์ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ต้องการความก้าวหน้าทางวิทยาการ ใน 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1. วิทยาการด้านปฏิสัมพันธ์ (interaction)2.วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ (locomotion)3. วิทยาการด้านการนำทาง (Navigation)4. วิทยาการด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (Manipulation)5. วิทยาการด้านอัจฉริยะ (Intelligence)ในอนาคต คาดว่าการใช้งานในอนาคตหุ่นยนต์คงจะมีมากขึ้นมากโดยหุ่นยนต์ที่จะนำมาใช้งานน่าจะเป็นรุ่น ฮิวแมนอยด์ (Humanoid) โดยเป็นหุ่นยนต์จำพวกหุ่นยนต์ที่มีความคิดเหมือนมนุษย์โดยจะทำงานอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆในกับมนุษย์ซะส่วนใหญ่

ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานแทนมนุษย์นั้น สามารถแบ่งประเภทตามความสามารถของหุ่นยนต์ได้ ดังนี้

1.ความสามารถในด้านการแพทย์

2.ความสามารถในงานวิจัย

3.ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

4.ความสามารถในด้านความมั่นคง

 5.ความสามารถในด้านบันเทิง 

6.ความสามารถในงานครัวเรือน 

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B9.82.E0.B8.A2.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B9.8C.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.84.E0.B8.A7.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.96.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AB.E0.B8.B8.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.95.E0.B9.8C

 

5. หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

หุ่นยนต์ ชื่อ BP สามารถเก็บของทุกอย่างไว้ในช่องเก็บของสีแดงได้  เดินได้ พูดโต้ตอบหรือสนทนากับคนได้ ร้องเพลงได้ เล่นเพลงได้ ช่วยทำความสะอาดบ้าน  ใช้ฟังเพลง ใช้เก็บของต่างและหยิบใช้งานได้  ใช้แปลภาษาได้

สรุปเรื่องหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรกลหรือหุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่ภายใน สามารถทำงานได้หลายอย่างร่วมกันกับมนุษย์หรือแทนมนุษย์ และสามารถตั้งลำดับแผนการทำงานก่อนหลังได้

หุ่นยนต์ มาจากคำว่า “โรบอท”ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า ทาส หรือผู้ถูกบังคับใช้แรงงาน สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาช่วยทำงา

การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้

1. หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

2. หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

 การทำงานของหุ่นยนต์ มี3ส่วน คือ

1.ส่วนพลังงาน

2.ส่วนควบคุม

3.ส่วนจักรกล

ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์

ช่วยมนุษย์ทำงานหลากหลายด้าน เช่น ความสามารถในด้านการแพทย์ ความสามารถในงานวิจัย ความสามารถในงานอุตสาหกรรม ความสามารถในด้านความมั่นคง ความสามารถในด้านบันเทิง  ความสามารถในงานครัวเรือน 

อ้างอิง 

1.http://www.trs.or.th/index.php/article/robot-story/41-meaning

2.http://www.student.chula.ac.th/~53371068/robot02.html

3.http://intimeproduct19.tripod.com/about/Untitled-12.html

4.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B9.82.E0.B8.A2.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B9.8C.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.84.E0.B8.A7.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.96.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AB.E0.B8.B8.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.95.E0.B9.8C

รูปภาพของ swk39468

เข้าใจง่าย รูปน่ารักมากก

รูปภาพของ swk39468

เข้าใจง่าย รูปน่ารักมากก

รูปภาพของ swk39498

สีสันสวยงาม

รูปภาพของ swk39423

อ่านง่าย รูปสวยดี หุ่นยนต์น่ารักดีค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์