หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39477

 

 

 

1.ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

     ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงการจินตนาการของมนุษย์ ที่ต้องการได้สิ่งหนึ่งมาช่วยในการผ่อนแรง หรือ ช่วยในการปฎิบัติงานที่ยากลำบากเกินความสามารถและจากจินตนาการได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คิดประดิษฐ์ค์หุ่นยนต์ขึ้นมา จนกลายเป็นหุ่นยนต์หรือ Robot ในปัจจุบัน

     ปี 1921 นักประพันธ์ชาวเชกส์ Karel Acpek ได้ทำละครล้อเลียน โดยมีคำว่า Robot หรือคำว่า Robota ซึ่งแปลว่า ทาส หรือผู้ใช้แรงงาน Robot ในความหมายของCapek หมายถึง หุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ มีแขน มีขา สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ 2 เท่า มีพลังมากกว่ามนุษย์ 2 เท่าในปี ค.ศ. 1942 คำว่า robot ได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อ ไอแซค อสิมอฟ นักเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ได้เขียนเรื่องนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่งได้ปรากฏคำว่า robot ในนิยายเรื่องนี้ และต่อมาได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้ หุ่นยนต์จึงกลายเป็นจุดสนใจและเป็นแนวคิดและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคตปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ Alsie the Tortoise โดย Standford Research Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960 หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง 3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหวของขา General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser

 

 

 

 

 

2.ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์                                                              

     2.1แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

     2.1.1.หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (fixed robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อ ภายในตัวเองเท่านั้น มักนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานประกอบรถยนต์

     2.1.2 หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (mobile robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพราะสามารเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง โดยการใช้ล้อหรือการใช้ขา ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ปัจจุบันยังเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่ภายในห้องทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่นหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร ขององค์การนาซ่าปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข เพื่อให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ IBO ของบริษัทโซนี่ หรือแม้กระทั่งมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่แบบสองขาได้อย่าง มนุษย์ เพื่ออนาคตจะสามารถนำไปใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายแทนมนุษย์ ในประเทศไทย สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งหรือองค์กรของภาครัฐ และเอกชน ได้เล็งเห็นถึงประโยนช์ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และร่วมเป็นแรงผลักดันให้เยาว์ชนในชาติ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นในประเทศไทยหลายรายการ เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถ นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศในอนาคต

     2.2การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก     

     2.2.1หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นลักษณหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

 

 

     2.2.2แอนดรอยด์ (Android) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชายแต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

 

 

     2.2.3จีนอยด์ (Gynoid) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

 

 

     2.2.4แอ็คทรอยด์ (Actriod) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กะพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

 

Actriod

 

    2.2.5ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

 

Cyborg

 

    2.2.6นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

 

 

 

 

 

3.การทำงานของหุ่นยนต์

เราสามารถแบ่งการทำงานของหุ่นยนต์ออกเป็น3 ส่วน ได้แก่

     3.1.ส่วนพลังงาน เป็นส่วนที่ให้พลังงานกับหุ่นยนต์เราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้

     3.2.ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวหุ่นยนต์ทั้งการเดินวิ่ง นุ่ง หรือหยุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกอีก 3 ส่วนหลักๆ  คือ ส่วนประมวลผล ส่วนความจำและส่วนความคิด

     3.3.ส่วนจักรกล เป็นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนมากมาย  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากมาก เพราะการสร้างหรือการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับส่วนควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว

 

 

 

 

4.บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต 

     4.1.ด้านการทหาร นำหุ่นยนต์มาใช้ในงานการทหาร หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในงานด้านการทหารนั้นมีมากมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการช่วยเหลือ ด้านการตรวจจับวัตถุระเบิด

    4.2.ด้านการบันเทิง มีหุ่นยนต์จากหลายบริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่สำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทั่วไปหุ่นยนต์ดังกล่าวอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ มีการเขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงาน หรือ แสดงท่าทางได้อย่างที่ต้องการ นอกจากนี้หุ่นยนต์จำพวกนี้ราคาจะไม่แพงจนเกินไปซึ่งสามารถซื้อมาเล่นได้ 

     4.3.ด้านอวกาศ การไปในดวงจันทร์ หรือ ดาวอังคารหรือ ดาวที่ไกลกว่านั้น เราจะส่งหุ่นยนต์ไปด้วยหรือ อาจจะใช้หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว โดยหุ่นยนต์พวกนี้จะมีความฉลาดมาก และจะต้องทำภาระกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และส่วนมากหุ่นยนต์ประเภทนี้จะทำงานด้วยตัวของมันเอง เพราะเราไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์จากโลกได้ เพราะระยะทางการสื่อสารไกล

     4.4.ด้านอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เป็นจำนวนมากเพราะหุ่นยนต์พวกนี้สามารถทำงานได้เร็ว และทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง และโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นบางโรงงานมีพนักงงานเป็นหุ่นยนต์อย่างเดียว  

     4.5.ด้านบริการ เป็นหุ่นยนต์ที่รู้สึกว่าจะเป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุด เพราะหุ่นยนต์พวกนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานด้านการบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์พนักงงานต้อนรับ หุ่นยนต์เสริพอาหาร หรือ หุ่นยนต์แนะนำเส้นทางเป็นต้น 

     4.6.ด้านงานวิจัย การวิจัยเรื่องหุ่นยนต์เป็นงานวิจัยที่ต้องใช้องค์ประกอบความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบทางกลมาผสมกัน เราจะเห็นงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากมาย และได้เห็นความก้าวหน้าในงานวิจัยนั้นๆ เช่น ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถมากขึ้น หรือ ทำให้หุ่นยนต์ฉลาดมากขึ้น

     4.7.ด้านการแพทย์ ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัดหุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์ การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัดจะเป็นลักษณะการทำงานของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอีกทีซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงานเภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา

     4.8.ด้านความมั่นคง อาจจะสร้างเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้าย โดยติดตั้งเรดาร์คอยตรวจจับเหตุที่อาจไม่ชอบมาพากล

 

 

 

 

5. หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

 

หุ่นยนต์ชื่อ Taeminnie ลักษณะของหุ่นยนต์  สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ทุกภาษา และทำตามสั่งของผู้สั่งได้ เช่น ทำการบ้าน เก็บกวาด เป็นเพื่อนคุยเล่น

 

 

 

 

สรุป

     หุ่นยนต์ คือเครื่องจักรกล ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผ่อนแรง หุ่นยนต์แต่ละตัวมีความมาสารถในการทำงานแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งหุ่นยนต์เป็นหัวข้อใหญ่คือ  หุ่นยนต์ที่แบ่งตามลักษณะการใช้งาน และหุ่นยนต์ที่แบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก และหุ่นยนต์ยังมีความสามารถหลากหลาย เช่น ทางด้านการแพทย์ ด้านการบันเทิง  ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

 

 

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=86

http://ultrablogob.blogspot.com/2010/02/blog-post_8257.html

http://www.vcpbook.com/vcp_robot/robot_knowlege/kno_5.htm

 

รูปภาพของ swk39406

สรุปได้ดีมากค่ะ

รูปภาพของ swk39583

หุ่นยนต์น่ารักมากค่ะ

รูปภาพของ swk39468

สรุปได้ดี เนื้อหาอ่านง่าย

รูปภาพของ swk39443

หุ่นยนต์น่ารัก และสรุปได้ใจความดีค่ะ

รูปภาพของ swk39427

เนื้อหาและการจัดเรียงโอเคค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์