หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39423

 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

        ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงการจิตนาการของมนุษย์ ว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีเครื่องจักรที่สามารถมาใช้งาน
แทนมนุษย์ได้ และในช่วง ประมาณ ค.ศ.1942 ไอเซก อะซิมอฟ ได้เขียนนิยายเรื่องสั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งโด่งดังมาก จากนั้น
หุ่นยนต์ หรือ Robot จะไม่ได้อยู่ในจิตนาการอีกต่อไป แต่จริงๆแล้วเครื่องจักรหรือเครื่องกลที่สามารถทำงานแทนมนุษย์นั้นมีมานาน
แล้ว เช่น นาฬิกาน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ 250 ปีก่อนคริสตร์กาล หุ่นยนต์ได้มีการพัฒนาการรูปต่างๆกันโดยมนุษย์ มีการนำเทคโนโลยีมา
ใส่ไว้ในตัวหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น 

แหล่งอ้างอิง   http://www.semi-shop.com/robot/robot.php

 

ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้

1. หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นงานด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้งานในด้านการแพทย์ เช่นแขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะและมีน้ำหนักมาก ใช้พลังงานให้สามารถเคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก และจะมีการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
2. หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้
หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ หมายความถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีก ตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจดวงจันทร์ของ องค์กรนาซ่า หุ่นยนต์สำรวจใต้พิภพหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นี้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของตนเอง แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ซึ่งจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยุ่ภายนอก
แหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นั้น โดยปกติแล้วจะถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กรวมทั้งมีปริมาณ น้ำหนักไม่มาก เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์หรืออุปสรรคในการเคลื่อนที่

การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก

1. Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

 

2. Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์

Android

 

3. Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

 

 

4. Actriod เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ

 

5. Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น

 

6. Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน


แหล่งอ้างอิง http://www.student.chula.ac.th/~53371068/robot02.html

 

การทำงานของหุ่นยนต์      

1. ส่วนพลังงาน  เป็นส่วนที่ให้พลังงานกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น
2. ส่วนควบคุม   เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวหุ่นยนต์ทั้งการเดินวิ่ง นุ่ง หรือหยุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกอีก 3 ส่วนหลักๆ  คือ ส่วนประมวลผล ,ส่วนความจำและส่วนความคิด
3. ส่วนจักรกล   เป็นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนมากมาย  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากมาก เพราะการสร้างหรือการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับส่วนควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว
         คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวสั่งการ และควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้ โปรแกรมก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีระบบเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับการทำงาน เซ็นเซอร์นั้นก็มีหลายชนิดเช่น มีความสามารถได้ยิน, ดมกลิ่น, ลิ้มรส นอกจากนี้แล้วการควบคุมหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยการใช้คลื่นสัญญาณทางวิทยุ ในการเคลื่อนที่หุ่นยนต์จะมีกล้องเพื่อเป็นดวงตาผู้ควบคุมสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ และการทำงานได้ กรณีเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติก็จะเป็นการคำนวณเพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ภายในตัวหุ่นให้ทำงานต่อไปอย่างไร


แหล่งอ้างอิง  http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=2&bookID=1004&read=true&count=true

 

 

บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีต 
        ในอดีต วิทยาการเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ต่างๆ กำลังพัฒนา ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ ที่สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถ วิ่ง เดิน หยิบของ หรือเต้นได้

บทบาทของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน
        หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานแทนมนุษย์นั้น สามารถแบ่งประเภทตามความสามารถของหุ่นยนต์ได้ ดังนี้
 1. ความสามารถในด้านการแพทย์
     ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์ การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะเป็นลักษณะการทำงานของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอีกที ซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงานเภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา
 2. ความสามารถในงานอุตสาหกรรม
     หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงงานเข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม
 3. ความสามารถในด้านความมั่นคง
     อาจจะสร้างเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้าย โดยติดตั้งเรดาร์คอยตรวจจับเหตุที่อาจไม่ชอบมาพากล
 4. ความสามารถในด้านบันเทิง
     หุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อน เล่นหรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีในรูปแบบของสุนัข แมว และแมลง เป็นต้น หรือกระทั่งสร้างความบันเทิงทางเพศให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย
 5. ความสามารถในงานครัวเรือน
     สามารถช่วยเราทำอาหาร หั่นผัก ล้างจาน เป็นต้น ทำให้เราประหยัดเวลาเหมือนกับผู้ช่วย


บทบาทของหุ่นยนต์ในอนาคต 
 1.ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต
    ในอนาคตนั้นประชากรของโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการในอาหารมีแนวโน้มที่จะต้องการมากขึ้นเช่นกันแต่ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถที่เพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ถูกพัฒนาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งได้ดีขึ้น จนทุกวันนี้หุ่นยนต์สามารถที่จะทำงานกลางฝนได้ และมีความสามารถในการปีนป่าย ขึ้นจากหลุมในสภาพของผืนดินของการเพาะปลูกได้อย่างดี 
 2. ด้านการสำรวจ
     ในโลกเราใบนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่มนุษย์ยังไม่เคยได้ไปถึง หรือยังสำรวจได้ไม่ทั่วถึงพอ อย่างเช่นใต้ทะเลอันมืดมิด การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยสำรวจจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
 3. ด้านการแพทย์
     ในการผ่าตัด บาดแผลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดนั้นมีผลอย่างมากในการฟื้นตัวของผู้ป่วย ถ้าบาดแผลยิ่งเล็กผู้ป่วยก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น เทคโนโลยีหุ่นยนต์จึงถูกทำนำเข้ามาใช้ในการผ่าตัด โดยหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ผู้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลดีของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นั้น จะทำให้รอยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียงแค่หัวของดินสอเท่านั้น
 4. ด้านการบริการ
     การคมนาคมสัญจรไปมานั้น เดิมทีต้องใช้มนุษย์เป็นคนควบคุม บางครั้งความเมื่อยล้าของคนมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะนั้นลดลง ทำให้เกิดอันตรายได้ ในอนาคตอีกไม่ไกลนั้นการนั่งรถยนต์โดยไม่มีคนขับเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ยานยนต์อัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการที่พาตัวเองไปยังที่จุดหมายได้ โดยอาศัยระบบเซนเซอร์ตรวจรู้ต่างๆรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว และใช้สมองกลคอมพิวเตอร์ประมวลผลจากอุปกรณ์ตรวจรู้ต่างๆ ที่ส่งเข้ามาอย่างชาญฉลาด ทำให้รถสามารถวิ่งถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัย
 5. ด้านสันทนาการ
     เพื่อนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา การมีเพื่อนคู่คิด หรือเพื่อนเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หุ่นยนต์ก็นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งถูกสร้างมาเพื่อที่จะตอบสนองในสิ่งนี้

แหล่งอ้างอิง   http://www.thaigoodview.com/node/134717 และ http://www.trs.or.th/index.php/article/robot-story/31-futurerobot

 

 

หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

- หุ่นยนต์ที่มีมีลักษณะเป็นสุนัข

- สามารถร้องเพลงได้ กระโดดได้ เต้นได้ และสามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้

 

สรุปเรื่องหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างที่แตกต่างกัน  แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้งานคือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้   ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ล้วนมีบทบาทและประโยชน์ในด้านต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตด้วย

 

รูปภาพของ swk39583

อ่านง่าย รูปเยอะ  เนื้อหาดีค่ะ

รูปภาพของ swk39453

เข้าใจง่ายค่ะ

รูปภาพของ Napassorn Akarapotiwong

รายละเอียดดีมากค่ะ

รูปภาพของ swk39498

สรุปได้ดีมาก

รูปภาพของ swk39406

สรุปได้ดี อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์