การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม

บทคัดย่อ


 


ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        


                   และเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6


ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ


                   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง


ปีที่วิจัย  :   ปีการศึกษา  2555


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10  แผน รวมเวลา 20 ชั่วโมง 2)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล จำนวน 8 หน่วย 3)แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5  ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ                  ( t – Dependent)       


      ผลการวิจัยพบว่า


        1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ


        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


         3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 10 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือข้อ 9 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ทำให้นักเรียนมีทักษะและเรียนรู้มากขึ้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 49 และข้อ 8  แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต มีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในลำดับสุดท้าย


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์