รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนโครงงาน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนโครงงาน


โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


The model developed teaching skills of teachers using Project Based Learning at


Phetwittayakhan School under Chaiyaphum Administrative Organization


                                                                                                    สุรัตน์ ธรรมประกอบ
                                                                                  
(Mr. SURUT THUMPRAKOB)                                                                                 
                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
      


บทคัดย่อ


           การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและหลักการเรียนการสอนแบบโครงงาน สำหรับโรงเรียนเพชรวิทยาคาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและ 3) เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หลักการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับวิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประเมินสภาพปัจจุบันและปัญหา ขั้นที่ 2  ค้นหาและพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ ขั้นที่ 3 วางแผนพัฒนา  ขั้นที่ 4 การดำเนินการตามแผนพัฒนา และขั้นที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2554-2555 จำนวน  50  คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการสอนแบบโครงงาน   


          ผลการศึกษา


            1. สมรรถนะของครู การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบโครงงานและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกิดผลดีต่อครูผู้สอนทุกคนมีแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน และมีวิธีการเรียนการสอนแบบโครงงาน เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างก่อนและหลังการอบรม พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนแบบโครงงานค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน พบว่านักเรียนได้นำเสนอผลการจัดทำโครงงานในวันเปิดบ้าน (open house) การติดตามการประเมินผลโครงงานของนักเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ทุกโครงงาน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก


             3. รูปแบบที่เหมาะสมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หลักการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีองค์ประกอบและหลักการสำคัญในเชิงระบบ (System Approach) ดังนี้


               


 


 


 


 


 


  


 


 


                                      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์