ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลขที่  1-6,25  ตอบข้อ 1,2    เลขที่  7-12,26,29  ตอบข้อ 3,4   เลขที่ 13-18,27  ตอบข้อ 5,6  


เลขที่ 19-24,28,30  ตอบข้อ 7,8 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


1.ให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์การใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์


2.การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร


3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียน


4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไร


5.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร


6.คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างไรบ้าง


7.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร


8.จงวิเคราะห์ถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคมไทยมาพอเข้าใจ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ให้นักเรียนตอบข้อ 9-10  ทุกคน


9.ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย  อะไรบ้าง  จงอธิบาย


10.หน่วยความจำแรมและหน่วยความจำรอมมีความแตกต่างกันอย่างไร  จงเปรียบเทียบ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ให้นักเรียนตอบทุกข้อ


11.ข้อมูลมีกี่ประเภท  แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร


12.ระบบสารสนเทศมีอบค์ประกอบใดบ้าง


13.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ


14.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเช่อมตรงอย่างไร


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ให้นักเรียนตอบทุกข้อ


15.เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง


16.จงวิเคราะห์ถึงลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


17.ให้บอกข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมาพอสังเขป


 

ด.ช. กิตติภัฎ   สุวรรณเลิศ ม.1/2 เลขที่ 11


http://www.thaigoodview.com/node/157353

9.ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ.1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU)
2. หน่วยความจำหลัก (MainMemory)
3. หน่วยความจำสำรอง (External Storage)
4. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
5. หน่วยส่งออกข้อมูล (Output Unit)


 1. หน่วยประมวลผลกลาง (หรือ Processor) หน่วยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์ประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกได้ว่าซีพียูนี้เปรียบเหมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์


2. หน่วยความจำหลัก


หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่จะให้ซีพียูเรียก
ใช้งานได้หน่วยความจำหลักที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ แรม กับรอม


 3. หน่วยความจำสำรอง


หน่วยความจำสำรอง มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ไว้ ตามที่ผู้ใช้
ต้องการ หากถูกเรียกใช้งานเมื่อใด ก็ถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองมาไว้ที่หน่วยความจำหลัก
นั่นคือ แรม เพื่อให้หน่วยประมวลผลทำงานติ่ไป หน่วยความจำประเภทนี้หากมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือไฟดับ ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน หน่วยความจำสำรองที่ใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์
 4. หน่วยรับข้อมูล


หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท


5. หน่วยส่งออกข้อมูล


หน่วยส่งออกข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลออกมา


 


10.หน่วยความจำแรมและหน่วยความจำรอมมีความแตกต่างกันอย่างไร จงเปรียบเทียบ


ROM เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แม้วงจรจะไม่มีกระแสไฟมาเลี้ยง ข้อมูลภายในยังอยู่ครบ ไม่หายไป ซึ่งแตกต่างจาก RAM ตรงที่ RAM เป็นหน่วยความจำที่เหมือนสมุดจดบันทึก เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถทดแทนข้อมูลและคำสั่งใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งสามารถขยายความจุได้มาก และข้อแตกต่างสุดท้าย คือ ข้อมูลใน RAM จะสูญหายทั้งหมดทั้งที เมื่อปิดเครื่อง หรือไฟดับ


อ้างอิงhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=05b1e3fefb3070b9


http://kruji.wordpress.com/2010/05/03/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

5.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร


ตอบ.ช่วยให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเจ้าถึงช่วยทั่งครู นักเรียนให้มีความสามาตรมากขึ้ ในด้าน ต่างๆมากขึ้น


6.คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างไรบ้าง


ตอบ.ช่วยในเรื่อง ความสะดวกสะบาย ความรวดเร็วแม่นยำ การคำนวน การติดตาม การให้บริการการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลและต่างๆ


เขียนเองคิดเอง คงไม่ต้องอ้างอิงนะครับ

ด.ช.ธราดล  รัตนบรรณกิจ  ม.1/2 เลขที่ 19


http://www.thaigoodview.com/node/157888   

ด.ช.วชิรวรัชญ์ ธีรสีหไตร ม.1/2 เลขที่8

 

 

 

3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียน

ตอบ  ข้อดี -สนุกสนาน เพลิดเพลิน

             -ผ่อนคลายความเครียด

             -ดีกว่าไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย

       ข้อเสีย -ติดเกม

               -มีนิสัยกร้าวร้าว

              -ไม่มีเวลาไปทำสิ่งดีๆ เช่น การออกกำลังกาย

4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไร

ตอบ 1.ช่วยในการค้นคว้าข้อมูล 2.ช่วยในการประหยัดเวลา 3.ช่วยในการส่งงาน

ด.ช.ธนธัช นุพันธ์ ม.1/2 เลขที่9
 

 


3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียนข้อดีสำหรับการเล่นเกม


- เราสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นเกม เพื่อผ่อนคลายจากการทำงานหรือการเรียนหนัก สำหรับเกมส์เล่นนั้นแนะนำให้เล่นเกมที่สนุกเพลิดเพลินไม่คิดมาก เพราะบางครั้งการเล่นเกมส์ที่ยากอาจทำให้เราเครียดขึ้นกว่าเดิมก็ได้


 


ข้อเสียสำหรับการเล่นเกม


- สำหรับเด็กส่วนใหญ่เมื่อได้เล่นเกมส์แล้วอาจเกิดอาการไม่อยากเลิกไม่ยอมพอนั้นก็คือ อาการติดเกม ซึ่งอาการนี้อาจส่งผลเสียต่อการเรียนของเราได้


4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไรการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน
การบริหารการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก หรือมีวิชาจำนวนมากที่เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณ จัดเตรียมห้องเรียนได้ตามความต้องการ จัดครูหรืออาจารย์ผู้สอนได้ตามความถนัดของผู้สอน และมีชั่วโมงการสอนพอเหมาะทุกคน รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละสาขาวิชาเพื่อที่จะได้ทราบว่าในปีต่อๆ ไปได้โดยติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนและอื่นๆ


http://www.thaigoodview.com/node/157696


ด.ช.วสันต์  อุบลเเก้ว ชั้นม.1/2 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/178879


ด.ช. สุกฤต  ตันตมณีรัตน์ ชั้น ม. 1/2  เลขที่ 5


 1.ให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์การใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์


ตอบ   คอมพิวเตอร์  หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถรับได้ และทำการ


การประมวลผล โดยทำการเปรียบเทียบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์  จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผล เช้น จอภาพหรือเครื่องพิมพ์  จุดประสงค์การใช้งานเพื่อความเชื่อถือได้ของระบบงาน  เพื่อความประหยัดเวลา ค่าเดินทาง  และเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน


ได้


ประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ คือ  1. ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้ผลิตสื่อการสอน


                                              2. ด้านความบันเทิง


                                              3. ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ในการเบิก ถอนเงินผ่าน ATM


                                              4. ด้านการแพทย์  ใช้ในการเก็บประวัติคนไข้


                                              5. ด้านการสื่อสารและคมนาคม  เช่น การถ่านทอดผ่านดาวเทียม


 


2.การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร


ตอบ   ข้อดีของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  คือ


  1. เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่คล้ายกับห้องสมุด


  2. สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์


  3. มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น


  4. เป็นแหล่งซื้อขายในระบบอิเล็คทรอนิกส์


         ข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ต


  1. เยาวชนอาจเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและสังคม


  2. อาจจะเกิดการล่อลวงทำให้เสื่อมเสียและเป็นอันตราย


  3. เมื่อใช้เป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้


  4. ทำให้เสียการเรียน ถ้าหมกมุ่นเกินไป


 

http://www.thaigoodview.com/node/157619


ด.ช.ณัฐภัทร  ยุธาชิต  ม.1/2  เลขที่ 25

รูปภาพของ rsm537.46

www.thaigoodview.com/node/157519

เด็กชายสาณิช ทัศนสนวิจารณ์ ม.1/2 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/157490

 

ด.ช.นิติทัตน์ นิ่มมณีรัตน์ ม.1/2 เลขที่ 6

3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียน


 


ตอบ ข้อดี   :ได้ความเพลิดเพลิน
       ข้อเสีย:ทำให้สายตาเสีย


 


4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไร


 


ตอบ ช่วยหาข้อมูลต่างๆของการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว


ธัชชัย  ม.1/2  เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/157439

ด.ช.ทรงกิตติ โพธิ์เย็น ม.1/2 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157434

ด.ช.ภาณุวัตร  ซุยสูงเนิน  ม.1/2  เลขที่ 20

 

http://www.thaigoodview.com/node/157353

http://www.thaigoodview.com/node/157326


ด.ช.ชยยชญ์ เสรีจิตติมา เลขที่13 ม.1/2

http://www.thaigoodview.com/node/157353


ด.ช.กิตติภัฎ สุวรรณเลิศ ม.1/2 เลขที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์