ด.ช.กิตติภัฎ สุวรรณเลิศ ม.1/2 เลขที่ 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียน


 ตอบ ข้อดีคือ ได้รับความสนุกสนาน คลายความเครียด


ส่วนข้อเสียคือ อาจจะถูกคนอื่นหลอกได้ ทำให้ติดเกม


4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไร


ตอบ สามารถให้ความรู้ได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึง สามารถทบทวนได้ตลอดเวลา


 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2


9.ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง จงอธิบาย


ตอบ    1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก


          2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาทางอุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน


          3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์


          4.หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล


10.หน่วยความจำแรมและหน่วยความจำรอมมีความแตกต่างกันอย่างไร จงเปรียบเทียบ


ตอบ หน่วยความจำรอม เป็นหน่วยความจำที่บันทึกแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่วนหน่วยความจำรอม เป็นการบันทึกชั่วคราว สามารถทดแทนข้อมูลและคำสั่งใหม่ได้


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


 


11.ข้อมูลมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร


ตอบ 2 ประเภท คือ
 -ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
 -ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้แล้ว
โดยข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่นำมาประมวลผลใหม่


12.ระบบสารสนเทศมีอบค์ประกอบใดบ้าง


ตอบ   -ข้อมูล  คือ ค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
 -สารสนเทศ  คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลัก
 -การจัดวาง  คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ


13.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ


ตอบ ข้อมูลคือค่าของความจริงที่ปรากฏ ส่วนสารสนเทศเป็นสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาจัดกระทำแล้ว


14.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเช่อมตรงอย่างไร


ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผลโดยทันทีทันใด ส่วนการประมวลผลแบบกลุ่มจะทำในลักษณะเป็นครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน


 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 415.เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง


ตอบ -การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 -เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม
 -ด้านบการเรียนการสอน
 -ด้านสิ่งแวดล้อม
 -ด้านการผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม


16.จงวิเคราะห์ถึงลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตอบ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่


17.ให้บอกข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมาพอสังเขป


ตอบ


ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 -เพิ่มผลผลิต
 -เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า
 -ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลผลิต
 -สามารถสร้างทางเลือกเพื่อแข่งขันได้
 -สร้างโอกาสทางธุรกิจ


ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ


 -เป็นระบบที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างจำกัด เนื่องจาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
 -ลงทุนสูง เครื่องมือที่มีราคาแพง และส่วนมากไม่อาจจะนำไปใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 -ก่อให้เกิดช่องว่าง  ทำให้เกิดช่องว่างในการรับข่าวสาร
 -ผลกระของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมมนุษย์


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์