มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับป.ตรี ปี 2552


          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา โครงการวิศวะสู่ชุมชน โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน โครงการนักคิดเพื่อสังคม โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 จำหน่ายใบสมัครสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 รวมจำนวน 654 คน
          1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกโครงการ
          1.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          1.3 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
          โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
          1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          1.3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          1.4 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด) และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5 ตามที่คณะกำหนดดังนี้
          1.4.1 คณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม สอวน.ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือผู้ที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท.
          1.4.2 คณะเทคนิคการแพทย์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          1.4.3 คณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          1.4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          1.4.5 คณะมนุษยศาสตร์
          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาจิตวิทยา ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาบ้านและชุมชน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาสารสนเทศ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาปรัชญา ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาภาษาจีน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          1.4.6 คณะเศรษฐศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          1.4.7 คณะสังคมศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          1.4.8 คณะวิจิตรศิลป์
          -สาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาการออกแบบ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          1.4.9 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          1.4.10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
          -สาขาวิชาแอนิเมชั่น ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 หรือผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการ
          -สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80
          2.จำนวนรับ จำนวนนักศึกษาที่คณะกำหนดรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ดังนี้
          2.1 คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 20 คน
          2.2 คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 12 คน
          2.3 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน
          2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 99 คน
          2.5 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 106 คน
          2.6 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 108 คน
          2.7 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 15 คน
          2.8 คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 29 คน
          2.9 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 30 คน
          2.10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี จำนวน 18 คน
          3.ทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับ
          3.1 คณะแพทยศาสตร์
          เงื่อนไขการรับทุน
           นักศึกษาโครงการจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทในแต่ละปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไขต่อไปนี้
          -เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วต้องได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ของทุกปีการศึกษา
          -ยินดีร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ ต่อมหาวิทยาลัย และส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ
          -ประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          3.2 คณะวิทยาศาสตร์
          -คณะวิทยาศาสตร์มีทุนสนับสนุนนักศึกษาในโครงการเรียนดี จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ตลอด 4 ปีการศึกษา
          -มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับนักศึกษาโครงการพิเศษอื่น ๆ
          3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 36,000 บาท โดยต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.25 ทุกปีการศึกษา
          1.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 4 ทุน
          2.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน
          3.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ จำนวน 3 ทุน
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน
          3.4 คณะมนุษยศาสตร์
          คณะมนุษยศาสตร์จะคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทในแต่ละปีตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาของคณะ จำนวน 1 ทุน เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน
          3.5 คณะสังคมศาสตร์
          ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการเรียนดี จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
          -สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ทุน
          3.6 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทตลอดหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 5 ทุน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ทุน
          3.7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
          สาขาวิชาแอนิเมชั่น ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 70,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 สิทธิประโยชน์นี้จะยกเลิกในปีถัดไป หากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปรกติ) ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 โดยสิทธิประโยชน์นี้จะยกเลิกในปีถัดไป หากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00
          โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวน 457 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5 ตามที่คณะกำหนดดังนี้
          คณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม สอวน.ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือผู้ที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท.
          คณะเทคนิคการแพทย์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          คณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะมนุษยศาสตร์
          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาจิตวิทยา ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาบ้านและชุมชน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาสารสนเทศ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาปรัชญา ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาภาษาจีน ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          -สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          คณะเศรษฐศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะสังคมศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          คณะวิจิตรศิลป์
          -สาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          -สาขาวิชาการออกแบบ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
          -สาขาวิชาแอนิเมชั่น ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
          -สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 หรือผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการ
          -สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80
          โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวน 69 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
          โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะสู่ชุมชน) รับจำนวน 10 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี) และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี และมีผลการเรียนชั้น ม.4-ม.5 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
          โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวน 83 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในสายวิทย์ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสายศิลป์ ประกาศนียบัตร ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
          โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน รับจำนวน 3 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอรอบนอก อำเภอเมือง หรือพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
          โครงการนักคิดเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รับจำนวน 5 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีกิจกรรมที่แสดงว่าเคยช่วยเหลือสังคมและเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมในฐานะผู้มีส่วนสำคัญ เช่น เป็นเจ้าของโครงการ เป็นหัวหน้าโครงการ
          โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รับจำนวน 5 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนในเขตพัฒนาล้านนา 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป หรือมีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนา ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือมีงานเขียนด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ มาแล้ว
          โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน รับจำนวน 2 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม
          โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท คณะการสื่อสารมวลชน รับจำนวน 18 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนอกเขตอำเภอเมือง ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน รับจำนวน 2 ที่นั่ง
          ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4–ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชน
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-26 กันยายน 2551
          -ติดต่อสั่งซื้อใบสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ในราคาชุดละ 20 บาท
          -กรณีสั่งซื้อใบสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าใบสมัครรวมค่าส่งในราคาชุดละ 30 บาท ขอให้ผู้สมัคร Download ใบสั่งซื้อจาก
http://www.reg.cmu.ac.th
          -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–1 ตุลาคม 2551
          -สมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ โดยชำระค่าสมัครคนละ 100 บาท
          หลักฐานการสมัคร
          ขอให้ผู้สมัครทุกโครงการกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร ในช่องที่กำหนดแล้วลงลายมือชื่อผู้สมัครและกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งให้
          1.บัตรการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4–ม.5 (4 ภาคการศึกษา) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
          3.ผู้สมัครโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะให้ละเอียดและส่งเอกสารตามที่คณะกำหนดมาด้วย
          4.ผู้สมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ขอให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร คือ ใบแสดงคุณวุฒิต่าง ๆ และหลักฐานใบรับรองความสามารถทางการกีฬา
          5.ผู้สมัครโครงการวิศวะสู่ชุมชนต้องกรอกใบสมัครโครงการวิศวะสู่ชุมชนด้วย ขอให้ Download แบบฟอร์มจาก
http://www.reg.cmu.ac.th
          6.ผู้สมัครโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จดหมายแสดงความสนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใบรายงานผลการเรียนและหนังสือรับรองของโรงเรียนแนบมาพร้อมใบสมัคร
          7.ผู้สมัครโครงการนักคิดเพื่อสังคม สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือสังคม โดยถ่ายสำเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับรางวัล 3 ปีย้อนหลัง แนบมาพร้อมใบสมัคร
          8.ผู้สมัครโครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม โครงการสื่อสารมวลชนสื่อชนบท และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน ต้องมีหนังสือจากทางโรงเรียนส่งชื่อนักเรียน พร้อมแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเหตุผลในการเสนอชื่อ โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น ดูรายละเอียดหรือสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่
http://www.reg.cmu.ac.th
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ สำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี การสมัครให้สมัครผ่านโรงเรียน วันที่ 22–26 กันยายน 2551 โรงเรียนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
           คุณสมบัติทั่วไป
           1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
           2.เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
           2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2551 เท่านั้น
           2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2550 เท่านั้น
           2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2549 เท่านั้น
          สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือติดต่อกัน 2 ปี (4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชั้นเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2530 ที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
           3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
           4.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
           การสมัครสอบคัดเลือก
           -ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ 3 ขอซื้อเอกสารการสมัครได้ในราคาชุดละ 80 บาท และมายื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครคนละ 400 บาท ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2551
           -นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จะเลือก 2 กลุ่มปนกันไม่ได้ เนื่องจากวัน/เวลาสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศตรงกัน
           -มีลายมือชื่อของครูประจำชั้น และผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ลงนามรับรองตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัติและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
           -หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัคร และจัดทำหนังสือนำส่งถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
           -โรงเรียนรวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105004 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 396 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์