มก.ฉกส.คัดเรียนโครงการต่อเนื่อง


            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ  เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข ระดับชุมชนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร์จึงกำหนดการรับสมัครโครงการพิเศษต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2551
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
            กลุ่มที่ 1        -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเทคนิคเภสัชกรรม หรือสาขาทันตสาธารณสุข สาขารังสีเทคนิค และสาขาเทคนิคพยาธิ
            -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น
            -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงภรรภ์อนามัย)
            กลุ่มที่ 2   -สำเร็จการศึกษาพนักงานอนามัยหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 2 ปี  (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3)
            -สำเร็จการศึกษาผดุงครรภ์อนามัยหลักสูตร 1 ปี  6 เดือน  หรือ  2 ปี (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3)
            -สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี  6 เดือน หรือ  1 ปี (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา  (นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551)
            หลักฐานการสมัคร
            1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
            2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด
            3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
            4.สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ชุด
            5.สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า จำนวน   2 ชุด
            6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน  1 ชุด
            7.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน  1  ฉบับ   (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มที่ 2)
            การคัดเลือกผู้สมัคร
            การคัดเลือกผู้สมัครใช้ วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้  ความตั้งใจ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ จากใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
            สอบถามและซื้อใบสมัครได้ที่ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้องหน่วยประสานงานโครงการพิเศษ  ห้อง 2-101 อาคารเรียนรวม เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000โทร.0-4272-5023    โทรสาร 0-4272-5024   
www.csc.ku.ac.th
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105048 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 396
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์