รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง                    รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้รายงาน                 นางยุบล  กัปตัน

ปีการศึกษา              2555

 

บทคัดย่อ

 

                   วัตถุประสงค์ของการศึกษารายงานเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ                   อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจาก                สารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ                อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด  และ  4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 35  คน                ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยวิธีจับสลาก ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6  เล่ม  คือ  สารเสพติด  คนติดยา   ภัยจากสารเสพติด  เส้นทางคนเสี่ยง  ความผิด  และทักษะชีวิต  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.27  ถึง 0.80  ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.71  และค่าความเชื่อมั่น 0.90  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.46 ถึง 0.80  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน           

 

 

 

                   ผลการศึกษารายงาน พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.43/85.05 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้                 ชุด มหันตภัยจากสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  มหันตภัยจากสารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีค่าเท่ากับ 0.6736 หมายความว่า นักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6736  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.36

                   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้                 ชุด มหันตภัยจากสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์