โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

รูปภาพของ ssspoonsak

 

                         ปี 2556 นี้  สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิก และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ในประเทศเกาหลี พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2556- 3 ตุลาคม 2556 รวม 6วัน 4 คืน

งานการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2556- 3 ตุลาคม 2556

28 ก.ย. 56        คณะเดินทาง พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

00.10    ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบิน Asiana Airline เที่ยวบิน OZ742

29 ก.ย. 56        ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเกาหลี

เยี่ยมชมวัดวาวูจองซา ป้อมฮวาซอง พระราชวังเคียงบ็อค – Blue House – Folk Museum   

เช้า        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นำท่านเยี่ยมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบและเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมปราการฮวาซอง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซูวอนทางตอนใต้ของกรุงโซลราว 51 กิโลเมตรเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมขององศ์การยูเนสโกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 ราชวงศ์โชชอน เพื่ออุทิศให้กับพระบิดาใช้เวลาสร้างราว2 ปีแล้วเสร็จใน ค.ศ. 1796 ประกอบด้วยประตูเมืองป้อมปราการและกําแพงเมือง

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM

บ่าย      นำท่านชม ชองวาแดหรือบลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี  แวะถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกที่ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของ ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

จากนั้นนำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Folk Museum เพื่อให้ท่านได้ย้อนเรื่องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นมาของชาวเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณ โดยผ่านห้องแสดงหุ่นจำลอง นอกจากนั้น ยังได้จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพสามมิติที่ประตูด้านหน้ามีรูปสลักหินตัว แฮแท ตั้งขนาบอยู่สองข้าง จากนั้นนำเพื่อนๆ

ย้อนรอยละคร PRINCESS HOURS หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับ เจ้าชายเย็นชาที่พระราชวังเคียงบ็อค  พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมา ใหม่ในตำแหน่งเดิมถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน สโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้เห็ดหม้อไฟอาหารพื้นเมืองของ คาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบ สมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของ

                        พาทุกท่านเข้า  ที่พัก Benhur Hotel หรือ Sunshine Hotel

30 ก.ย. 56        ศึกษาดูงาน โรงเรียน High School – Primary School- Science School

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                           

-  กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียน Myong-Ji High School Korea หรือ E-Wha Girl's High School Korea เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียน การสอนระดับมัธยมศึกษาของประเทศเกาหลี ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมาพัฒนาเข้ากับระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและมากล้นด้วยคุณภาพ

-  กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียน Kunkook Middle School Korea ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของประเทศเกาหลี

 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พุลโกกิ Bulgogi บาบีคิวเกาหลี ที่ขึ้นชื่อ

บ่าย      ศึกษาดูงาน Hansung Science High School  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของตน ท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษฯ

เย็น       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน

                        จากนั้นเดิน เที่ยวชมช้อป ตลาดอินซาดง เป็นตลาดขาย  งานแฮนด์เมดเกาหลี ยามค่ำคืน

                        ก่อนเข้าที่พัก จะมีการสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน

เข้าที่พัก Benhur Hotel, Sunshine Hotel

1 ต.ค. 56          ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ทั้ง ด้าน สมุนไพรและ แหล่งเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ทันสมัยของโลก

                       Digital Pavilion – Samsung D’Light – HERB SHOP - ช้อปตลาดทงแดมุน

           เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

- เข้าสู่โลกแห่งอนาคต เป็นโลกแห่งไซเบอร์ ที่ Digital Pavillion พบกับสุดยอดแห่งเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ ในด้านของเทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร์ และท่านสามารถสร้างเสียงดนตรีเองได้ โดยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีจริง เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสไปที่อุปกรณ์เท่านั้น ตื่นตาตื่นใจกับโรงหนัง 4 มิติ (4 Dimension) ให้ท่านได้สัมผัสกับการดูหนังที่แสนพิเศษตลอดการชม และสนุกกับการเลี้ยงปลาในบ่อปลาแห่งโลกไซเบอร์ โดยท่านสามารถสร้างปลาให้มีลักษณะรูปร่างพิเศษของท่านเอง ได้อย่างไม่ยากที่แห่งนี้จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมๆกับการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย

สัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) ที่เป็นที่นิยมของเกาหลีโดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี สำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้นซึ่งยังส่งผล ดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม

บ่าย      นำท่านเข้าชม Samsung D’ Light เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ของซัมซุงผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของเกาหลีที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย และเป็นศูนย์การจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดและโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ของซัมซุง ท่านจะได้สัมผัสทดลองใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ เป็นการเตรียมความพร้อมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่เตรียมเปิดตัวสู่ตลาดในอนาคต มีการจัดแสดงที่เน้นใช้งานจริง

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ King Crab Buffet “มื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจพิเศษ! ขาปูยักษ์ King Crab แบบไม่อั้น 

เดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่

                        ก่อนเข้าที่พัก จะมีการสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน    

ที่พัก Benhur Hotel, Sunshine Hotel

2 ต.ค. 56          ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาสู่การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ

                        พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเกาหลี - Seoul Animation –  ศูนย์โสม ตลาดเมียงดง   

            เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  Gwacheon National Science Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์  ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของประเทศเกาหลีใต้

- ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดี ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  BIBIMBAP+SOUP (บิบิมบับ) ข้าวยำเกาหลีเป็นเมนูที่คนไทยรู้จักกันดี โดยส่วนใหญ่จะเสิร์ฟพร้อมซุปทะเลหม้อไฟ เป็นอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานมากที่สุด เนื่องจากเป็นชื่อมงคลเหมาะกับการรับประทานในวันดีๆ

บ่าย      จากนั้นนำท่านเช้าชม Seoul Animation ซึ่งท่านได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์อนิเมชั่นในเกาหลีตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนกระทั่งพัฒนามีชื่อเสียงทั่วโลก มีทั้งหุ่นยนต์และร้านหนังสือการ์ตูนของเกาหลีในสมัยก่อนให้ได้รำลึกความหลังสมัยเป็นเด็ก และในส่วนโซน Animation of the world ได้รวบรวมอนิเมชั่นดังๆ จากหลายประเทศเอาไว้ทั้ง เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบย้อนอดีตตัวการ์ตูนเก่าๆ และการ์ตูนดังๆ ในปัจจุบัน  และยังมีมุมการเรียนรู้  ที่มีการบรรยายเรื่องการสร้างเสียง ซาวด์ เอฟเฟกส์ (sound effects) ต่างๆ เช่น เสียงฝีเท้า เสียงคลื่น ที่ใช้กันในภาพยนตร์อนิเมชั่น รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานอื่นๆ อันน่าสนใจ  รวมทั้งในฤดูหนาวของทุกปี ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีการจัดงานใหญ่ "ชุนชอน  อนิทาวน์ เฟสติวัล  

เย็น       ศึกษาย่านการค้า เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำ นำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าต่างๆ

                        รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ย่านตลาดเมียงดง

                        ก่อนเข้าที่พัก จะมีการสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน

                        ที่พัก Benhur Hotel, Sunshine Hotel

3 ต.ค. 56          ศึกษาวิถีชีวิตในท้องถิ่น                                             

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- พาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ศึกษาวิถีเศรษฐกิจ ชมศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์ โรงงานพลอยสีม่วงหรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชคโดยมี ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ จากนั้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ จิมดัก (Jim Dak) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้นเกาหลีผัดกับพริกและต้นหอมพร้อมซึมซับด้วยน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลีหลากหลายส่วนใหญ่จะใช้ไก่ทั้งตัว ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ

บ่าย      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ  นำทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

17.00 น.             เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดย ASIANNA AIR  เที่ยวบิน OZ741

21.00 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

 


 

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี  ครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น   

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน คือ

  1. สมาชิก สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  คนละ 30,000 บาท
  2. ไม่เป็นสมาชิก สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คนละ 31,000 บาท

ราคานี้ได้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3-4 ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

 ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20 USD ต่อท่านตลอดทริป

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

  ท่านที่สนใจ โปรดแจ้งความจำนง พร้อมทั้งโอนเงินไปยังสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง เลขที่บัญชี 017-2-35798-0 งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และงวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือ) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 ทั้งนี้ การโอนเงินจะสมบูรณ์เมื่อ สมาคมฯ ได้รับเอกสารสำเนาการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบสมัคร “การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................

โรงเรียน...................................................อำเภอ..................................จังหวัด................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................................................

โทร...................................มือถือ(โปรดระบุ).............................................อีเมล์...............................................................

โดยข้าพเจ้า  o เป็นสมาชิก สวคท. เลขที่ .......................................          o ไม่ได้เป็นสมาชิก สวคท.

            ยินดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2556- 3 ตุลาคม 2556 โดยได้โอนเงินค่าสมัครงวดที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท เข้าบัญชีของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
924 สสวท. (ชั้น6 ) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3406 มือถือ 084 9144330 อีเมล์ cniya@ipst.ac.th (นางสาวชลธชา นิยะมะ ผู้ประสานงาน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์