การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based Learning :PBL )

รูปภาพของ banto9999

แบบกรอกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

ชื่อผลงาน               การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based  Learning :PBL )

ชื่อผู้เสนอผลงานนางจิตมยุรี   หมัดชูดชู                                                     

โรงเรียน/ หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านโต                                                             

สังกัด  สพป./สพม.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  ๓                  

โทรศัพท์        ๐๗๓ – ๒๘๐ – ๑๖๒              โทรสาร           ๐๗๓ – ๒๘๐ – ๑๖๒            

โทรศัพท์มือถือ   ๐๘๖ – ๒๘๙ – ๐๐๒๙              E – mail      Jitmayuree@hotmail.com    

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 

๑.     

ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

                    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.. ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒ และมาตรา ๒๓ ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน  การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงคุณภาพทั้งด้านความรู้  กระบวนการเรียนรู้และการเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ปฏิบัติจริง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้อย่างฉลาดและพอเพียง  ตามความสนใจ ความถนัด  และความสามารถของผู้เรียน

                    การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันพบว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ไม่กล้าแสดงออก   และไม่ค่อยสนใจในการเรียน   โดยเฉพาะนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่แล้ว  ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่อีกหลายปัจจัยเช่น ตัวผู้เรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู หรือคุณภาพครู 

          จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ข้าพเจ้าจึงเกิดแนวคิดในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based  Learning : PBL )  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน    การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัย โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และมีครูผู้สอนคอยสนับสนุน  ให้คำปรึกษาผู้เรียน  ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒.จุดประสงค์และเป้าหมาย  ของการดำเนินงาน

        ๒.๑.  จุดประสงค์

           ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

             ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

           ๓.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ลงมือปฏิบัติ และหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

            

        ๒.๒.  เป้าหมาย

             เชิงปริมาณ

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  ๕๐  คน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

           เชิงคุณภาพ

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

 

๓. กระบวนการผลิตผลงาน

          ข้าพเจ้าได้นำวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( PDCA ) มาประยุกต์ใช้ในการทำผลงาน  “การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based  Learning :PBL ) ”  ดังนี้

        ๓.๑. Plan = การวางแผน

          ได้ดำเนินการศึกษาดังนี้

          Plan         ศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

                      ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้    โดยศึกษาในส่วนของ

                   .๑   สาระ / มาตรฐาน /ตัวชี้วัด

          ๒.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                             ๒.  สมรรถนะ  

                    . ศึกษารูปแบบวิธีการสอน

                   .  เลือกรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

                    ๕. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

       

                  DO   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

               

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based  Learning :PBL )

๑.      

 เลือกหัวข้อหรือหรือปัญหาที่จะศึกษา

กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครู
. สำรวจความสนใจของตนเองและของกลุ่ม     สังเกต  ศึกษาข้อมูล     เชื่อมโยงเรื่องที่เรียน     - เชื่อมโยงโดยใช้ web หรือแผนภาพความคิด . จัดกิจกรรมสำรวจความสนใจ     สำรวจชุมชน  เยี่ยมบ้านนักเรียน     -  ใช้คำถามกระตุ้นให้สนใจ     ช่วยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง หรือปัญหาเพื่อทำโครงงาน

 

๒.    

วางแผน

กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครู
. ๑  กำหนดจุดประสงค์ - คิดทบทวน หาเหตุผลในการตัดสินใจ พูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่ม  แล้วเขียนสิ่งที่กลุ่มต้องการ   .๒  ตั้งสมมุติฐาน พูดคุยในกลุ่มเพื่อนเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า เลือกคำตอบที่เหมาะสม เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์ .๓  กำหนดวิธีการศึกษา   ๑.  กลุ่มร่วมกันวางแผน โดย    ๑.   หาวิธีการศึกษานั้นๆ     ๑.๒  เลือกวิธีการศึกษา    ๑.๓  กำหนดตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม  ขั้นตอน  วิธีการ   ระยะเวลา  แหล่งเรียนรู้   และวิธีการนำเสนอผลงาน . จัดทำเค้าโครงของโครงงาน . ใช้คำถามให้นักเรียนคิดถึงความต้องการหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจุดประสงค์แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้คิดอย่างรอบคอบ . ให้กำลังใจ . ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคาดเดาคำตอบ ล่วงหน้าว่าน่าจะเป็นอย่างไร . วิเคราะห์ความเป็นไปได้  ให้ความคิดเห็น ถามย้ำให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบและมั่นใจในคำตอบที่คาดคะเน กระตุ้น ส่งเสริมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ   คิดวิธีการศึกษาให้หลากหลาย   เลือกการศึกษาที่สามารถทำได้   -  เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม     -   จัดทำเค้าโครงของโครงงาน ช่วยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก      

 

๓.     

ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครู
 ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน ปรึกษาเพื่อนต่างกลุ่มและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน . สังเกต พฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาเมื่อต้องการ แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม . ให้แรงเสริมกำลังใจ อำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เรียน

 

๔.     

  เขียนรายงาน

กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครู
๑. เขียนรายงานตามรูปแบบ ที่กำหนด ๒. จัดทำเอกสารรูปเล่ม ๑. ให้ความรู้และคำปรึกษาในการเขียนรายงาน ๒. แนะนำ  ติชม  การเขียนรายงาน

 

๕.     

 นำเสนอผลงาน

กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนของครู
๑. เตรียมการนำเสนอผลที่ได้จากการทำโครงงานคือ -  กระบวนการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษา . เพื่อนประเมินเพื่อน   ๑. ให้คำปรึกษาในการนำเสนอผลงาน ๒. ประเมินผลการทำโครงงาน โดยครูผู้สอนและครูในโรงเรียน ๓. ส่งผลงานของผู้เรียนที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดในงานต่างๆ

 

                Check  ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้และโครงงานของนักเรียน 

                Act     ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู และโครงงานของนักเรียน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

           หลังจากที่ครูได้จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ( Project – based  Learning : PBL )     ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ได้นำทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนตามลำดับ 

               ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ( Project – based  Learning : PBL )     ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ประกอบกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  ( เหรียญทอง )  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๓   การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์   งานมหกรรมวิชาการนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ยาลัน)  จังหวัดยะลา

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์   งานมหกรรมวิชาการนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ยาลัน)  จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์   งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

          ๑.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำโครงงาน จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ

          ๒.  ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๓.   ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ให้การสนับสนุน  ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๖. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson  Leaned )

          ๑.  ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน  และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๗.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

        การเผยแพร่

                ๑.  นำผลงานนักเรียน หรือผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ มาไว้ต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  และให้นักเรียนในโรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์จากการทำโครงงานมาใช้

                   นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้ขอแบบอย่างโครงงานไปศึกษาและพัฒนาต่อไป

                   ๓จัดทำแผ่นพับการทำโครงงานแจกให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา

                   ๔คณะครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดได้ขอตัวอย่างโครงงานที่นักเรียนทำไปพัฒนาต่อ

          การได้รับการยอมรับ

๑.     

เป็นครูผู้นำศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (สสวท)

๒.   

เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๓.    

เป็นหัวหน้าสายชั้น

๔.    

เป็นหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน

รางวัลที่ได้รับ

                   ๑. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่

                   ๒. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคใต้

                   ๓. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ 

                   ๔เกียรติบัตรคณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science  Show )ระดับเขตพื้นที่

                   ๕. เกียรติบัตรคณะกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่

                   .  เกียรติบัตรคณะกรรมการการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับเขตพื้นที่

 

                   ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์