การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์ ผ่านสื่อ ICT

รูปภาพของ banto9999

แบบกรอกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

 

ชื่อผลงาน               การพัฒนาทักษะการพูด  โดยจัดประสบการณ์ ผ่านสื่อ  ICT                       

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายไอหยุ   หมัดชูดชู                                                      

โรงเรียน/ หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านโต                                                             

สังกัด  สพป./สพม.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  ๓                  

โทรศัพท์        ๐๗๓ – ๒๘๐ – ๑๖๒              โทรสาร           ๐๗๓ – ๒๘๐ – ๑๖๒            

โทรศัพท์มือถือ   ๐๘๖ – ๒๘๙ – ๐๐๒๙              E – mail      Cu_banto@Pil.in.th             

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 

๑.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

          ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๗  คน  พบปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูด  และการกล้าแสดงออก   ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรม               “ การพัฒนาทักษะการพูด  โดยจัดประสบการณ์ ผ่านสื่อ  ICT ”  ตามทฤษฎี  The  Core of Leaning ของ เอ็ดการ์ เดล  โดยให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ  เป็นนักข่าว  ถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภายในโรงเรียน  และพัฒนาจนสามารถรับชมได้ทางอินเตอร์เน็ต  ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  เพื่อให้เพื่อนนักเรียนได้รับชม  รับฟังข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูด  ส่งเสริมความกล้าแสดงออก  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติโดยผ่านประการณ์จริง  เกิดการเรียนรู้ที่คงทน  และมีความสุขสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

         

๒.จุดประสงค์และเป้าหมาย  ของการดำเนินงาน

        ๒.๑. จุดประสงค์

               .   เพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนาทักษะการพูด  การกล้าแสดงออกของผู้เรียน

               ๒เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  บูรณาการและประยุกต์ใช้ใน                            ชีวิตประจำวัน

        ๒.๒.  เป้าหมาย

               เชิงปริมาณ

               ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  ๕๗  คน ได้รับการพัฒนาทักษะการพูด และการ           กล้าแสดงออก

             เชิงคุณภาพ

๑.      

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  ๘๐ มีพัฒนาการด้านการพูด  และการกล้าแสดงออกสูงขึ้น

 

๓.  กระบวนการผลิตผลงาน

          นวัตกรรมที่ใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้    เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยี การรับส่งสัญญาณดาวเทียม   ของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนไกลกังวล  ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบกระบวนการทำงานของเครื่องรับสัญญาณ  โดยปรับประยุกต์ให้สามารถรับสัญญาณจากกล้องวีดีโอทั่วไป ส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์  และเครื่องรับสัญญาณทีวีภายในโรงเรียนได้  ทั้งนี้ได้นำโปรแกรม  Adobe Flash Media Live Encoder, YTD Video Downloader 3.9, format factory  ประยุกต์และเสริมกับระบบส่งสัญญาณภายในโรงเรียน

 

          ข้าพเจ้าได้นำวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( PDCA ) มาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม  “ การพัฒนาทักษะการพูด  โดยจัดประสบการณ์ผ่านสื่อ  ICT ”  และนำทฤษฎี  The  Core of Leaning ของ เอ็ดการ์ เดลดังนี้

        3.1. Plan = การวางแผน

          ได้ดำเนินการศึกษาดังนี้

          1.  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นของผู้เรียน  ด้านความสามารถพิเศษ                           ปัญหาการเรียนรู้  และแนวทางการส่งเสริม

                   2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้         

                        และแผนการจัดการเรียนรู้  โดยศึกษาในส่วนของ

                   2.1 สาระ / มาตรฐาน /ตัวชี้วัด

          2.2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                             2.3. .สมรรถนะ   

                   3. ทฤษฎีการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยประสบการณ์และการบูรณาการณ์  ICT  ในการเรียนการสอน ตามแนวคิดของเอ็กการ์  เดล  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เรียนรู้โดยกิจกรรมหรือประสบการณ์  และการจัดการเรียนรู้โดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือสอนผู้อื่น          เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน

 

        3.2.ขั้น  DO = ลงมือปฏิบัติ 

          1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่  เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ  ใช้ระยะเวลา  ชั่วโมง

          2.  จัดประสบการณ์จริงของผู้เรียน ตามแนวคิดทฤษฎี  The  Core of Leaning ของ เอ็ดการ์ เดล เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติเอง  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยจำลองเหตุการณ์บทบาทสมมติเป็นผู้ประกาศข่าว  ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

        รูปแบบการจัดประสบการณ์    แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม  ดังนี้

          กลุ่มที่หนึ่ง   ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์   มีหน้าที่  หาข้อมูลข่าวสาร  และสาระน่ารู้ใช้ประกอบการถ่ายทอดสัญญาณในแต่ละวัน

          กลุ่มที่สอง   ช่างภาพ  มีหน้าที่   บันทึกภาพเพื่อส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ 

          กลุ่มที่สาม   ควบคุมภาพและเสียง   มีหน้าที่   ควบคุมโปรแกรม    ลำดับภาพ  ที่รับจากกล้องบันทึกภาพ ส่งสัญญาณไปยังโทรทัศน์ภายในโรงเรียน  และเว็บไซต์โรงเรียน

 

        3.3. Check = ตรวจสอบ

          เป็นการตรวจสอบทำงาน และความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรถะนะ 

         

        3.4. Act = ปรับปรุงพัฒนา

          เป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มประสบการณ์  หากมีข้อบกพร่องให้ดำเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wanidawongsopa.files.wordpress.com/2012/01/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e31.png?w=300&h=223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

          หลังจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการพูดดีขึ้น  มีความกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ  กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของนักเรียนทั้งโรงเรียน  ทั้งนี้ได้ให้โอกาสนักเรียนที่สนใจมาร่วมจัดรายการกับพี่ ๆ  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

          ผลจาการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลต่าง ๆ ประกอบกอบด้วย

-                  

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓

-                  

รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓

-     รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดเพลงกล่อมเด็ก  ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ 

       จังหวัดสงขลา

-                  

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓

-                  

รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต

 

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

          ๑.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม  ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

          ๒.  ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  บูรณาการณ์สู่การเรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน

          ๓.   ผู้บริหารให้การสนับสนุน  และมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

 

๖. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson  Leaned )

          การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  ตามความสามารถและความถนัดเป็นปัจจัยให้ประสบผลสำเร็จ  ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน  และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

๗.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

        การเผยแพร่  ผ่าน  Web  Blog โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  หัวข้อ         “ การพัฒนาทักษะการพูดโดยจัดประสบการณ์จริงผ่านสื่อ  ICT  http://www.thaigoodview.com/node/60470 

          “ โทรทัศน์วงจรปิด  กับรายการนักข่าวรุ่นเยาว์ที่บ้านโต”  http://www.thaigoodview.com/node/56518

         

          การเผยแพร่  ผ่าน  You tube  การนำเสนอผลงานวิชาการโครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2013  หัวข้อ  “ การพัฒนาทักษะการพูด  โดยจัดประสบการณ์ ผ่านสื่อ  ICT ”  http://www.youtube.com/watch?v=s-GA4zVx0HI&feature=youtu.be  และ

        การเผยแพร่  ผ่าน  Face book  โครงการ Thailand Partners in Learning 

 

        การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

                   ๑.  รางวัล  “ ครูสอนดี ”  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  จังหวัดยะลา

                   ๒. รางวัล  “ ครูผู้สอนดีเด่น ”  สพป.ยะลา ๓

                   ๓.  รางวัล  “ ครูผู้สอนดีเด่น ”  คุรุสภาเขตพื้นที่  สพป.ยะลา  ๓

                   ๔.  รางวัลหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  คุรุสภาเขตพื้นที่  สพป.ยะลา  ๓

                   ๕.  รางวัล   “ ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ระดับภูมิภาค ”  โครงการ  

                                 Partners in Learning Thailand Forum 2013

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์