รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้รายงาน        นางสาวพิทยา  อิสสระกุล 

สถานศึกษา    โรงเรียนวัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

ปีการศึกษา     2555

บทคัดย่อ

                    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1).เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพ      ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด 2).เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน     สะกดคำมาตราตัวสะกด  3).เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดใหญ่  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  นักเรียน จำนวน  32  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้   1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด 2).คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด 3).แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด      4).แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  5).แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดัวยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC), ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r), ค่าความเชื่อมั่น (K-20), ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย (

), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD), เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และค่าสถิติ t - test dependent  และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

                    ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.99 / 81.05 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์