รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อการศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101 

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ชื่อผู้ศึกษา      ยุวดี ลูกอินทร์                            

ปีที่ศึกษา     2555

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์  ศ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน เวลาสอน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 และแบบประเมิน            ความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น  0.77  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Samples) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   ผลการศึกษา พบว่า

                1.  แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.02/82.83  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์  ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 118 คน กำลังออนไลน์