รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นางจาษุดา ศิริสถิตย์)

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1

ผู้รายงาน              นางจาษุดา   ศิริสถิตย์

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน           2556

 

บทคัดย่อ

 

                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  หาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  และ 4)  สอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  จำนวน  28  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  จำนวน  20  แผน  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  จำนวน 10  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้ค่าสถิติที  (t-test)  แบบ Dependent  Samples

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต  1  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.81/82.05 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  มีค่าเท่ากับ  0.6012 แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  0.6012  หรือคิดเป็นร้อยละ  60.12

                       3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง   สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย  4.29  อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดี

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์