การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราก

ชื่อเรื่อง           การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
                             
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ผู้วิจัย                นายสมชาย    พึ่งอิ่ม


ปีที่พิมพ์                2556


 


บทคัดย่อ


 


                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน โดยผู้วิจัยได้กำหนดกลยุทธ์ที่เรียกว่า  REBUILT  ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ แอสติน มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนงามร่มรื่นเขียวสะอาด (Resort school) ด้านการเรียนการสอน ครูสามารถเชี่ยวชาญมีความรู้ (Expert  knowledge)  ด้านการให้บริการนักเรียน สุขภาพอนามัยใส่ใจดู (Believe in health)  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียน เสริมสร้างคู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา (Understanding from resource)  ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน สร้างความสุขกิจกรรมตามใจรัก (Interesting activity) และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน เพื่อนชวนชักงานเป็นทีมร่วมปรึกษา (Learning as a team) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ จำนวน 118  คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                    ผลการวิจัยพบว่า


                    การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ ตามกลยุทธ์ REBUILT ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการนักเรียนและด้านอาคารสถานที่


                    ผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง ถ้ามองในภาพรวม จะเห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ มีจุดเด่น ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนและมีจุดอ่อนด้านอาคารสถานที่ ดังนั้น หากต้องการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนให้มีความโดดเด่นมากขึ้น ควรดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี ทั้ง 2 หลัง ให้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนวัดบางกระสอบ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นสถานศึกษาที่เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้และมีคุณภาพทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์