รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อผลงาน              รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่   

โรงเรียนบ้านท่าขนาน

ผู้รายงาน              นางฐิตานันท์  ทองอุ่น

ปีการศึกษา           2555

บทคัดย่อ

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง

วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่   มีวัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าขนาน  จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 5 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และการทดสอบที (t-test

 ผลการศึกษา  พบว่า

             1.  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.29/86.00 

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5  เล่ม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.92  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์