ดอกบัว

รูปภาพของ sss29066_1

 

 

 

 

 

 การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาบัว

 

 แหล่งที่มาของภาพhttp://2553waw.files.wordpress.com/2011/09/56.jpg                   

 

                           ดิน  ที่เหมาะในการใช้ปลูกบัวคือ ดินเหนียว ดินท้องร่องที่มีธาตุโปแตสเซียมสูง  ไม่ควรใช้ดินที่มีซากอินทรีย์วัตถุที่ยัง ย่อย

                   สลายไม่หมดเพราะจะทำให้น้ำเสียและอาจทำให้ต้นเน่าได้

 

                       

                         น้ำ  ต้องเป็นน้ำที่สะอาด  ค่าความ เป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-8.0  อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 15-35 องศา เซลเซียส

                   ไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส  ระดับความลึกของน้ำที่บัวต้องการแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ

 

           น้ำตื้น  คือบัวที่ต้องการน้ำ ลึกระหว่าง 15-30 ซม.  มีผิวหน้าของน้ำในการแผ่กระจายของใบประมาณ 50X50 ซม.

           น้ำลึกปานกลาง  คือบัวที่ ต้องการความลึกระหว่าง 30-60 ซม.  มีผิวหน้าของน้ำในการแผ่กระจายของใบ ประมาณ 1X1 เมตร

           น้ำลึกมาก  คือบัวที่ต้อง การความลึกของน้ำอยู่ระหว่าง 60-120 ซม.

 

      ระดับน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของบัวสังเกตุได้จาก  ก้านดอกจะส่งดอกตั้งตรงในแนวดิ่ง  ก้านใบไม่ควรแผ่กว้างกว่า 45 องศา

 

                        แสงแดด  บัวเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด  จึง ควรให้บัวได้รับแสงแดดเต็มที่วันละ 4 ซม. เป็นอย่างน้อย  ถ้าปลูกบัวในที่ร่มเกินไป

                   บัวจะออก ดอกน้อยหรือไม่ออกดอกเลย

 

 

 

 

การให้ปุ๋ยบัว

 

แหล่งที่มาของภาพhttp://www.thaiwa terlily.com/knowledge/fertilizer2.jpg

 

                       

                       การให้ปุ๋ย  เมื่อเห็นว่าบัวที่ปลูกชะงักการเจริญเติบ โต  ใบเล็กลงกว่าปกติ  ใบด้านขาดความมัน เหลือง แก่เร็วขึ้น  แสดง ว่าบัวขาด

                 ธาตุ อาหารหรือปุ๋ย  วิธีการให้ปุ๋ยบัวจะแตกต่างกับการให้ปุ๋ยพืชชนิดอื่นคือ   ต้องทำปุ๋ย "ลูกกลอน"  โดยนำปุ๋ยสูตรเสมอ 10-10-10

                หรือ15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา ห่อด้วยดินเหนียวแล้วปั้นเป็นลูกกลอนผึ่งลมให้แห้ง  ถ้าปลูกบัว ไม่มากอาจใช้กระดาษหนังสือพิมพ์

                แทนดินเหนียว  ห่อ 2-3 ชั้น  นำปุ๋ยลูกกลอนที่ทำไว้ฝังห่างจากโคนต้นประมาณ 5-8 ซม.  สำหร้บบัวเผื่อน บัวสาย และจงกลณีที่มีการ

                เจริญเติบโตในทาง ดิ่งให้ฝังด้านใดก็ได้  แต่สำหรับบัวหลาง บัวฝรั่ง และอุบลชาติ  ซึ่งมีการเจริญ เติบโตในแนวนอนให้ฝังด้านหน้าแนว

                การเจริญเติบโตของ เหง้าหรือไหล

 

 

ปัจจัยสำคัญในการปลูกบัว 

 

 

แหล่งที่มาของภาพ : http://jaroonrat.files.wordpress.com/2011/08/e0b8a4e0b8 94e0b8b9.jpg?w=524&h=372

 

                      1. ผู้ปลูก เป็นปัจจัยสำคัญมากเนื่องจากบัวเป็นพืชที่โตเร็ว และถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยน การเจริญเติบโตจะเปลี่ยนเร็วมาก            

               ดังนั้นผู้ปลูกต้อง หมั่นดูแลต้นบัวอยู่เสมอ

   

                      2. ดินปลูก ต้องเป็นดินที่มีธาตุโปแตสเซียมค่อนข้าง สูง เช่น ดินเหนียวท้องนา ดินเหนียวท้องร่องสวนขุดใหม่ ไม่ควรใช้ดินที่มี      

               ซากอินทรียวัตถุ ที่ยังย่อยสลายไม่หมด เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้

   

                      3. น้ำ ต้องสะอาด ไม่มีวัชพืชติดมากับน้ำ มีคว่มเป็น กรด-ด่าง (PH) 5.5-8.0 อุณหภูมิของน้ำที่ปลูกได้ 15-35 องศาเซลเซียส      

              ระดับที่เหมาะสมคือ 20- 30 องศาเซลเซียสไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

   

                      4. แสงแดด ควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่ ต่ำกว่า 5 ชั่วโมงในแต่ละวัน

   

                      5. ลม ไม่ควรมีลมโกรกมาก เพราะอาจทำให้กลีบบัว บางพันธุ์ช้ำและเหี่ยวเร็วขึ้น

   

                      6. ฤดูกาล บัวเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตให้ดอก ได้ตลอดปี แต่มีบางพันธุ์ที่พักตัวในฤดูหนาว หรือในฤดูแล้งเมื่อน้ำในหนองบึง

              แห้งใบจะร่วงและฝังหัว หรือเหง้าอยู่ใต้ดินจนกว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่นในฤดูฝน เมื่อมีน้ำมาจึงแตกใบใหม่ เจริญต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแล้ว

ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำให้สมบูรณ์ดังนี้

1. มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า ทุกหน้าต้องมีแบนเนอร์บอกว่าหน้านั้นคืออะไร

2. เนื้อหาแต่ละหน้า มีภาพ หรือคลิปจาก YouTube ประกอบ พร้อมแหล่งอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หรือคลิป

3. ภาพต้องตกแต่งสวยงามแล้วอับโหลดไว้ หากพื้นที่ไม่พอให้แจ้งที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683

4. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง

5. หน้าผู้จัดทำต้องมี

6. ฟอนต์ต้องถูกต้อง ข้อความต้องจัดเป็นระเบียบ

7. QR Code ต้องใส่ ถ้าไว้หน้าแรกจะดีมาก

8. ถ้ามีเส้นสวยงามไว้ข้างล่างทุกหน้าจะทำให้ดูดี

9. ถ้าทุกหน้ามีเมนูไปยังทุกหน้า จะทำให้เรื่องของเราสมบูรณ์มากๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ทำดีมาก http://www.thaigoodview.com/node/157928 

ขอบคุณนักเรียนทุกคน

เราเรียนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์