รวมสาระพัดเรื่อง "เข็ม"

รูปภาพของ sss28898_1

 

 

 

 

 

วงศ์เข็ม, วงศ์ดอกเข็ม RUBIACEAE เป็น วงศ์ใหญ่ที่มีความหลากหลายสูงมาก พบแพร่กระจายทั่วโลกและพบในประเทศไทยหลายชนิด ซึ่งพรรณไม้ที่อยู่ในวงศ์เข็ม จะมีลักษณะประจำวงศ์ที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

 

ลักษณะประจำวงศ์เข็ม หรือ วงศ์ดอกเข็ม RUBIACEAE

ลักษณะวิสัย ของพรรณไม้วงศ์เข็ม
หากพิจารณาถึงการแตกกิ่งก้านและรูปทรงของวงศ์เข็ม จะพบว่า พรรณไม้ในวงศ์เข็มสามารถพบได้ทั้ง ไม้ต้น, ไม้พุ่ม, ไม้พุ่มรอเลื้อย, ไม้ล้มลุก, ไม้ เถา และไม้เถามีเนื้อไม้ ลำต้น ทอดเลื้อย ตั้งตรง หรือเปลาตรง เปลือก เรียบ หรือแตกเป็นร่องตามยาว สีน้ำตาล น้ำตาลอมเทา สีเทาดำ มีน้ำเลี้ยงสีเหลือง หรือ ไม่มีน้ำยางขาว เรือนยอด เป็นพุ่มโปร่ง ทรงกลม หรือรูปไข่

 

ลักษณะ “หูใบ” ของพรรณไม้วงศ์เข็ม
ส่วนใหญ่จะพบ “หูใบ” อยู่ที่ระหว่างโคนก้านใบ(ด้านละ 1 อัน)ของ ใบที่มีการเรียงใบแบบเป็นคู่ตรงข้ามกัน (พืชบางชนิด หูใบ อาจจะหลุดร่วงหายไปเมื่อใบมีอายุมากขึ้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาดูหูใบที่ใบอ่อน หรือ บริเวณโคนก้านใบใกล้ปลายยอด หรือ ปลายกิ่งด้วย)

 

หู ใบอาจมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของพืช เช่น หูใบรูปสามเหลี่ยม รูปขอบขนาน รูปแถบ กลม รูปซี่หวี ปลายแหลม ป้านหรือตัดโค้งกลับ หรือแยกเป็นแฉก โคนเชื่อมติดกับก้านใบหรือเชื่อมติดกันเป็นปลอก เกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม

 

ลักษณะ “ใบ” ของพรรณไม้วงศ์เข็ม

 

 • ชนิดของใบ: ใบ เดี่ยว ออกตามกิ่ง มีการเรียงใบแบบ เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน หรือ เรียงเป็นคู่ตรงข้ามสลับตั้งฉากกัน หรือ เรียงเป็นวงรอบข้อ บางสกุลอาจเรียงเป็นวงรอบที่ปลายยอด

 • รูปร่างใบ: ใบ รูปไต รูปหัวใจ รูปช้อน รูปไข่ รูปไข่กลับ รูปหอก รูปหอกกลับ รูปขอบขนาน รูปแถบ รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนาน รูปรีแกมรูปไข่ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ รูปขอบขนานแกมรูปหอก รูปรีแกมหอก รูปขอบขนานแกมรูปหัวใจ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน

 • ปลายใบ: ปลายใบมีผลึกรูปเข็ม ปลายใบแหลม เป็นติ่งแหลม เรียวแหลม ยาวคล้ายหาง ติ่งหนาม หรือป้าน โคนใบสอบเรียว ป้าน มน รูปหัวใจ หรือรูปลิ่ม

 • ขอบใบ: ขอบใบเรียบ หยักมน เป็นคลื่น หยักซี่ฟัน จักฟันเลื่อย จักฟันเลื่อยถี่ มีขนครุย หรือม้วนลงด้านล่าง

 • แผ่นใบ: แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง บางคล้ายกระดาษ หรืออวบน้ำ ด้านบนและด้านล่าง เกลี้ยง เป็นมัน หรือมีขนปกคลุม

เส้นแขนงใบ: ปลายเส้นเหยียดตรง โค้งหรือโค้งเชื่อม เส้นใบย่อยแบบร่างแห หรือเส้นขั้นบันใด ก้านใบ มีหรือไม่มี เกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม

 


http://www.nattawoot.com/wp-content/uploads/2012/01/rubiaceae-family-flower.jpg

 

ลักษณะ “ดอกไม้” ของพรรณไม้วงศ์เข็ม

 

 • ดอก: ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ แบบช่อเชิงหลั่น ช่อกระจุก ช่อซี่ร่ม ช่อเชิงลด ช่อกระจุกแน่น ช่อซี่ร่มซ้อน ช่อกระจุกซ้อน และช่อแยกแขนง

 • กลีบดอก: ส่วนใหญ่จะมีกลีบดอก 4-6 กลีบ (บางครั้งพบได้มากกว่า 6 กลีบ) กลีบดอกสีขาว สีชมพู สีเหลือง สีส้ม กลีบดอกรูปสามเหลี่ยม รูปขอบขนานแกมรูปรี รูปดาว รูปรี เกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม

 • โคนกลีบดอก: โคนกลีบดอก เชื่อมติดกัน อาจจะมีรูปร่างลักษณะของการเชื่อมติดกันของหลอดกลีบดอกและแฉกกลีบดอก ที่แตกต่างกันออกไปได้หลายรูปแบบ ทำให้รูปทรงของดอกไม้ในวงศ์เข็ม แตกต่างกันไปได้หลายแบบ

 • กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายตัด หยักซี่ฟัน หรือแยกเป็น 2-5 แฉก แฉกรูปสามเหลี่ยม รูปช้อน รูปขอบขนาน รูปเคียว และรูปแถบเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม

 • ก้านช่อดอก มีหรือไม่มี เกลี้ยง หรือมีขน

 • องค์ประกอบของดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ คือดอกของพรรณไม้ในวงศ์เข็ม จะมีชั้นวงเกสรเพศผู้และวงเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน

 • ดอกสมมาตร: ดอก สมมาตรตามรัศมี คือดอกมีแนวสมมาตรมากกว่าหนึ่งแนว ลักษณะของดอกจะมีวงกลีบเลี้ยงและวงกลีบดอกที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ คล้ายๆ กัน มีขนาดเท่าๆ กันและมีการจัดระเบียบที่กระจายได้อย่างสม่ำเสมอ

 • เกสรเพศผู้: มัก พบเกสรเพศผู้ติดบนกลีบดอก เรียกว่า เกสรเพศผู้เหนือกลีบดอก มีจำนวนเกสรเพศผู้เท่ากับกลีบดอก และติดเรียงสลับกับกลีบดอก ก้านชูอับเรณูติดที่ฐานหรือติดด้านหลังอับเรณู อับเรณูรูปเงี่ยงลูกศร รูปแถบ รูปหอก รูปขอบขนาน หรือรูปรี

 • เกสรเพศเมีย: เกสรเพศเมียมี 1 อัน ประกอบด้วย 2 คาร์เพล มี 2 ห้อง แต่ละห้องมีออวุล 1 อันหรือจำนวนมาก ติดกับรังไข่แบบ axile พบบ้างที่เป็นแบบ apical หรือ basal ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย หรือรูปทรงกระบอก สั้น หรือยาวกว่าแฉกกลีบดอก ยอดเกสรเพศเมียเป็นรูปกระบอง หรือแยกเป็น 2 แฉก

 • ตำแหน่งรังไข่: ส่วน ใหญ่ตำแหน่งของรังไข่จะอยู่ใต้วงกลีบ ผนังรังไข่จะเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกับส่วนฐานดอกที่ล้อมรอบรังไข่เอาไว้ ดังนั้น ชั้นวงกลีบเลี้ยง ชั้นวงกลีบดอก และชั้นวงเกสรเพศผู้ จะติดอยู่ที่ขอบของฐานดอกในตำแหน่งที่อยู่เหนือกว่ารังไข่ เรียกว่า ดอกแบบรังไข่อยู่ใต้วงกลีบ (บางครั้งพบติดอยู่เหนือวงกลีบ)

 

ลักษณะ ผลและเมล็ด ของพรรณไม้วงศ์เข็ม

 

 • ผล: ผลมีเนื้อนุ่มหรือฉ่ำน้ำ มีหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry), ผลแห้งแตก (capsule) หรือผลแห้งแตกตามขวาง แตกตามแนวตะเข็บ หรือแตกระหว่างพู, ผลเมล็ดเดียวแข็งแบบ (drupe) คือ ผลมีเนื้อ มีหนึ่งเมล็ดและเมล็ดมีเปลือกแข็ง รูปทรงกลม รูปรี รูปไข่ หรือรูปหลายเหลี่ยม สีม่วง เขียวสีขาว สีน้ำตาล หรือเมื่อสุกสีดำ

เมล็ด: เมล็ด รูปรี รูปไข่ หรือรูปหลายเหลี่ยม ผิวเรียบ เป็นร่อง หรือมีลวดลาย (เมล็ดคือออวุลที่เจริญพัฒนาขึ้นมาหลังจากการปฏิสนธิ ภายในเมล็ดมีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร (endosperm) ขนาดใหญ่ ซึ่งจะใช้ในการเจริญเติบโตระยะแรกของเอ็มบริโอไปเป็นต้นกล้า)

 

รูปภาพของ sss29199_1

เนื้อหาดีการจัดหน้าแปลกใหม่ สวยค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแล้ว

ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำให้สมบูรณ์ดังนี้

1. มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า ทุกหน้าต้องมีแบนเนอร์บอกว่าหน้านั้นคืออะไร

2. เนื้อหาแต่ละหน้า มีภาพ หรือคลิปจาก YouTube ประกอบ พร้อมแหล่งอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หรือคลิป

3. ภาพต้องตกแต่งสวยงามแล้วอับโหลดไว้ หากพื้นที่ไม่พอให้แจ้งที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683

4. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง

5. หน้าผู้จัดทำต้องมี

6. ฟอนต์ต้องถูกต้อง ข้อความต้องจัดเป็นระเบียบ

7. QR Code ต้องใส่ ถ้าไว้หน้าแรกจะดีมาก

8. ถ้ามีเส้นสวยงามไว้ข้างล่างทุกหน้าจะทำให้ดูดี

9. ถ้าทุกหน้ามีเมนูไปยังทุกหน้า จะทำให้เรื่องของเราสมบูรณ์มากๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ทำดีมาก http://www.thaigoodview.com/node/157928 

ขอบคุณนักเรียนทุกคน

เราเรียนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

รูปภาพของ ssspoonsak
 • ไม่มีผู้จัดทำ
 • ไม่มีอ้างอิง
 • เนื้อหาไม่ครบ 10 หน้า
 • ไม่อับโหลดภาพ
รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2

 • หน้าแรก ไม่ดีนัก
 • หน้าอ้างอิง ไม่ดีนัก
 • หน้าผู้จัดทำ ไม่ดีนัก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์