แบบฝึก เสริมทักษะ เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ PaLaNaLz

ชื่อรายงานการศึกษาค้นคว้า       รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก

                                        เสริมทักษะ  เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย 

                                        สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ผู้รายงานการศึกษาค้นคว้า         นางประวีณา  เอ็นดู

หน่วยงาน                            โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต 4 

ปีที่รายงาน                          2553 

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังรางน้อย 

ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553 จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย

1)แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย จำนวน 9 เล่ม

     2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  85.04/85.56  ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (p < .01)

          โดยสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง ทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย ที่สร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ของนักเรียนได้  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์